Hvorfor jeg tror coacher bare er ute etter penger

Noe av det førs­te jeg lær­te da jeg begyn­te å lære meg salg, er at man ikke skal snak­ke ned­set­ten­de om kon­kur­ren­te­ne. Det­te had­de vært et eksem­pel på dår­lig salg der­som jeg had­de sett på coacher som kon­kur­ren­ter.

Coachenes mantra

I dis­ku­sjon med coacher, og når jeg leser hva coacher skri­ver, kom­mer det ofte fram at det som er sen­tralt i coaching er at coachen skal stil­le de ret­te spørs­må­le­ne slik at coachee selv tar egne valg og fin­ne de ret­te løs­nin­ge­ne.

Coaching som én psykolog ser det

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 23. mars 2007. Dis­ku­sjo­nen som har pågått mel­lom coacher, og coacher og psy­ko­lo­ger de sis­te måne­de­ne i Uke­avi­sen Ledel­se har stort sett gått meg hus for­bi, men en set­ning fra en coach i en artik­kel nylig fikk meg til å ten­ke. Poen­get til coachen var at sje­fer ikke kan være coacher […]

nb_NONorwegian