Hvorfor emosjonell intelligens ikke finnes

Uttryk­ket, ordet, begre­pet «emo­sjo­nell intel­li­gens» høres vel­dig ut som noe som bur­de fin­nes – og har slått vel­dig an i man­ge kret­ser. Her er om hvor­for vi må lete vide­re. Con­ti­nue read­ing «Hvor­for emo­sjo­nell intel­li­gens ikke fin­nes»

Coaching som én psykolog ser det

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 23. mars 2007.

Dis­ku­sjo­nen som har pågått mel­lom coacher, og coacher og psy­ko­lo­ger de sis­te måne­de­ne i Uke­avi­sen Ledel­se har stort sett gått meg hus for­bi, men en set­ning fra en coach i en artik­kel nylig fikk meg til å ten­ke. Poen­get til coachen var at sje­fer ikke kan være coacher for­di rela­sjo­nen blir for intim. Jeg vil gjer­ne reson­ne­re litt rundt det­te.

Con­ti­nue read­ing «Coaching som én psy­ko­log ser det»