Kronikk til NRK Ytring: Introversjon, utadvendhet og hva arbeidsgivere egentlig bør se etter

Jeg ble ringt opp av NRK Ytring med spørs­mål om å skri­ve en slags opp­føl­ger­kro­nikk i en serie de had­de.

For­sla­get mitt ble til Ekstro­ver­te er ikke all­tid utad­vend­te, mens de to fore­gå­en­de i seri­en var  Opp­rei­sing for de inn­ad­vend­te og Bare ses, ikke høres? Con­ti­nue read­ing «Kro­nikk til NRK Ytring: Intro­ver­sjon, utad­vend­het og hva arbeids­gi­ve­re egent­lig bør se etter»

Arbeidsgivere foretrekker utadvendte: Vet de hva de ser etter?

Ser på finn.no nå. 1502 stil­lin­ger for utad­vend­te, 0 for inn­ad­vend­te og ca 5 for intel­li­gen­te (dog stort sett sosi­alt).

Con­ti­nue read­ing «Arbeids­gi­ve­re fore­trek­ker utad­vend­te: Vet de hva de ser etter?»