Siste spiker i kista for EQ/Emosjonell Intelligens

Alle skjøn­ner at sosia­le egen­ska­per er vik­tig i man­ge sam­men­hen­ger. Man­ge tror at EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens er gode mål på sosia­le egen­ska­per. Det er de ikke. Her er litt om hvor­for. Con­ti­nue read­ing «Sis­te spi­ker i kis­ta for EQ/Emosjonell Intel­li­gens»

Hvorfor emosjonell intelligens ikke finnes

Uttryk­ket, ordet, begre­pet «emo­sjo­nell intel­li­gens» høres vel­dig ut som noe som bur­de fin­nes – og har slått vel­dig an i man­ge kret­ser. Her er om hvor­for vi må lete vide­re. Con­ti­nue read­ing «Hvor­for emo­sjo­nell intel­li­gens ikke fin­nes»

Kunnskapsløst om kunnskapsrike: Journalist om Mensa

Enhver som har vokst opp i et land i ver­den vet hvor stig­ma­ti­se­ren­de det er å ikke øns­ke å være gjen­nom­snitt­lig. For­fen­ge­lig­het, det er å koket­te­re med at man ikke er med­lem av Men­sa selv om man kva­li­fi­se­rer. Med­lem­ska­pet mitt er alt­så nor­malt noe jeg hol­der en lav pro­fil med. Men av og til blir jeg litt små­ir­ri­tert på hva folk kan skri­ve om Men­sa under viss­he­ten om at ingen gid­der å utford­re dem på det.

Con­ti­nue read­ing «Kunn­skaps­løst om kunn­skaps­rike: Jour­na­list om Men­sa»

Effekt av IQ

Sendt som inn­legg til Dag­bla­det.

Det er vans­ke­lig å for­hol­de seg rasjo­nelt til den reto­rik­ken som filo­sof Bjørn Yng­ve Tollef­sen bru­ker i sin pole­mikk mot meg i Dag­bla­det 13.08.06. Etter «Ceci n’est pas une pipe» kan hvem som helst snu noe på hodet og tro de er ori­gi­na­le. Edgar Allan Poes M. Dupin kom­men­ter­te kynisk: «The mass of the peop­le regard as pro­found only him who sug­gests pun­gent con­tra­dic­tions of the gene­ral idea.» I et av for­or­de­ne til Mervyn Pea­k­es Gor­meng­hast poeng­te­res det at der­som nabo­en leg­ger hel­le­ne på langs i hagen, kan du prø­ve å være ori­gi­nal og leg­ge dem på tvers. Det trengs en Peake for å gjø­re noe som avgjort er noe helt annet. Det vir­ker som om Tollef­sens tror han til­fø­rer dis­ku­sjo­nen om IQ-tes­ting noe nytt ved enkelt å snu ting på hodet, og det gjør det vans­ke­lig å vite hvor man skal begyn­ne.

Con­ti­nue read­ing «Effekt av IQ»