Om hvordan lese forskning og vitenskap

Litt inspi­rert av anmel­del­se­ne av Gun­nar Tjom­lids «place­bo­de­fek­ten», sær­lig anmel­del­sen i «Tids­skrift for Norsk Psy­ko­log­for­ening», hvor det kom­men­te­res at Tjom­lid må ha tatt dok­tor­gra­den sin på Google.com.

Her er litt om hvor­for Goog­le ikke er nok.  Con­ti­nue read­ing «Om hvor­dan lese forsk­ning og viten­skap»

Lightning Process & videnskaben: Ei betraktning.

I det sis­te er jeg blitt beskyldt for å være en med­lø­per for Phil Par­ker Light­ning Process. Det­te er ufor­ståe­lig sett i lys av at jeg a) er en aktiv bidrags­yter til www.skepsis.no og at jeg b) har gått hardt ut mot tanke­felt­te­ra­pi. Så, hvor­dan for­kla­re det­te?

Con­ti­nue read­ing «Light­ning Process & videnska­ben: Ei betrakt­ning.»