Lærere og IQ: Too cool for school?

Jar­le Møen, Kjell Gun­nar Sal­va­nes & Hel­ge Sand­vig Thor­sen, alle såvidt jeg for­står ved NHH og noen sogar pro­fes­so­rer, har reg­net ut at intel­li­gen­sen til lærer­ne har gått ned de sis­te man­ge år1. En tid­lig utga­ve av artik­ke­len deres, som var lin­ket til fra diver­se ste­der, sa ikke så mye om hvil­ke kon­se­kven­ser ned­gan­gen har, litt for­di de ikke er fer­dig med artik­ke­len ennå og kan­skje også litt for­di det ikke er fokus for dem. Men jeg er inter­es­sert i det. Så her er litt om det.

Iføl­ge Jar­le Møen (per­son­lig kom­mu­ni­ka­sjon mens artik­ke­len var under arbeid og som vist i artik­ke­len etter fag­fel­le­vur­de­ring og pub­li­se­ring), er IQ-skå­re­ne for­flyt­tet fra 73. til 62. pro­sen­til for lære­re født hen­holds­vis på 30-tal­let og 70-tal­let. Til­sva­ren­de tall for lek­to­rer er fra 80. til 70. pro­sen­til. Vi slår opp i de hel­li­ge tabel­ler (hvis du lurer på hvor­for vi må slå opp i tabel­ler og ikke bare kan reg­ne ut, så kan du prø­ve å inte­gre­re nor­mal­for­de­lings­funk­sjo­nen ana­ly­tisk og se hvor lett det er) og fin­ner

wdt_ID IQ 1930 1970
3 Lek­to­rer 112 108
4 Lære­re 109 105

Spørs­mål: Hvis den­ne ned­gan­gen er sann (og det hin­tes da til at den skyl­des dår­li­ge­re arbeids­vil­kår for lære­re), hvil­ke kon­se­kven­ser har den for under­vis­nin­ga i sko­len?

Hvis alt annet er likt, og det kan vi reg­ne med når det er så mye som 66355 lære­re i sko­len, kan vi si en god del om hvil­ke kon­se­kven­ser det­te har.

Det drei­er seg alt­så om en ned­gang i IQ-skår på 13 stan­dard­av­vik. Det er ikke så vel­dig mye i avstand. Pro­ble­met, sånn som jeg erfa­rer det, er at folk tror at

  • Hvis gjen­nom­snit­tet er 105, da har alle 105.
  • IQ er ikke vik­tig for­di det er så mye annet som er vik­tig.

Intelligens er ikke viktig fordi det er så mye annet som er viktig.

Vel, hva er det som rent fak­tisk går ned når intel­li­gens går ned?

Evne til å formidle, for eksempel.

Vi har alle vært utsatt for lære­ren som kun­ne mye men ikke kun­ne lære fra seg. Pro­ble­met er at intel­li­gens fak­tisk omfat­ter evne til å lære fra seg. Lære­ren som ble opp­fat­tet som for teo­re­tisk til å kun­ne under­vi­se var fak­tisk nep­pe det. Å kun­ne for­kla­re and­re slik at de skjøn­ner det omfat­tes av rela­sjons­kom­pe­tan­se, men det er intel­li­gens som skil­ler de som kan for­kla­re fra de som ikke kan for­kla­re. For å for­kla­re stoff må man a) for­stå stof­fet b) for­stå hvor­dan man for­mid­ler det. Det­te har ikke med evne til empa­ti å gjø­re, men går mer eller mind­re direk­te på de egen­ska­pe­ne som dek­kes under sam­le­be­gre­pet intel­li­gens. Omfor­mu­lert:

Det hjel­per ikke hvor mye rela­sjons­kom­pe­tan­se du har hvis du ikke kla­rer å lære fra deg. Bort­sett fra at det stem­mer ikke: Evne til å lære fra seg hen­ger sterkt sam­men med intel­li­gens, og er sam­ti­dig et ele­ment i rela­sjons­kom­pe­tan­se.

Evne til å være fleksibel.

En av de vik­tigs­te prak­tis­ke kon­se­kven­se­ne av høy intel­li­gens er evne til å se man­ge løs­nin­ger på en gang, og å vel­ge rela­tivt utvun­get mel­lom dem. En lærer som skå­rer lavt på IQ-tes­ter vil nor­malt opp­tre mind­re flek­si­belt over­for ele­ver, både som grup­pe og som indi­vi­der, en en som skå­rer høy­ere. Vil vi ha lære­re som ikke raskt tar avgjø­rel­ser når ele­ver slåss? Mob­ber hver­and­re? Har spe­si­el­le behov?

Evne til å være flek­si­bel hen­ger sterkt sam­men med intel­li­gens, og er sam­ti­dig et ele­ment i rela­sjons­kom­pe­tan­se.

Hvis gjennomsnittet er  105, da har alle 105

Hvis gjen­nom­snit­tet er 105, da skå­rer lære­re både over og under.

Hvis intel­li­gens hos lære­re er nor­mal­for­delt, da er vi vir­ke­lig ille ute – halv­par­ten av lærer­ne skå­rer da under 105, og svært man­ge langt under. Jeg vil ikke reg­ne på det­te, for­di det­te ikke er nor­mal­for­delt: Lære­re er ei utvalgt grup­pe, og selv om det er lett å kom­me inn på lærer­høg­sko­len, kom­mer ikke hvem som helst inn. Men med et snitt på 105, er det helt klart at det er en god del lære­re der ute som er påta­ge­lig mind­re opp­vak­te enn gans­ke man­ge av ele­ve­ne sine. Sli­ke lære­re vil ikke få respekt hos sto­re deler av ele­ve­ne.

Evne til å få respekt hos ele­ve­ne hen­ger sterkt sam­men med intel­li­gens, og er sam­ti­dig et ele­ment i rela­sjons­kom­pe­tan­se.

Det er ikke slik at intel­li­gens og rela­sjons­kom­pe­tan­se er to sepa­ra­te egen­ska­per. De hen­ger nøye sam­men, mye nøy­ere enn folk skul­le tro.

En lærer uttal­te i anled­ning debat­ten at lære­rens hver­dag er så kom­pleks og faset­tert at intel­li­gens ikke er nød­ven­dig. Noe som er det sam­me som å si at intel­li­gens er så nød­ven­dig for en lærer at intel­li­gens ikke er nød­ven­dig.

Ned­gan­gen til gjen­nom­snitt­lig intel­li­gens på 105 hos lære­re er en kata­stro­fe som er skjedd og som må gjø­res noe med .

Referanser

1Sal­va­nes, Møen & Thor­sen (2012) Har kva­li­te­ten på lære­re falt over tid?

Kunnskapsløst om kunnskapsrike: Journalist om Mensa

Enhver som har vokst opp i et land i ver­den vet hvor stig­ma­ti­se­ren­de det er å ikke øns­ke å være gjen­nom­snitt­lig. For­fen­ge­lig­het, det er å koket­te­re med at man ikke er med­lem av Men­sa selv om man kva­li­fi­se­rer. Med­lem­ska­pet mitt er alt­så nor­malt noe jeg hol­der en lav pro­fil med. Men av og til blir jeg litt små­ir­ri­tert på hva folk kan skri­ve om Men­sa under viss­he­ten om at ingen gid­der å utford­re dem på det.

Con­ti­nue read­ing «Kunn­skaps­løst om kunn­skaps­rike: Jour­na­list om Men­sa»

Effekt av IQ

Sendt som inn­legg til Dag­bla­det.

Det er vans­ke­lig å for­hol­de seg rasjo­nelt til den reto­rik­ken som filo­sof Bjørn Yng­ve Tollef­sen bru­ker i sin pole­mikk mot meg i Dag­bla­det 13.08.06. Etter «Ceci n’est pas une pipe» kan hvem som helst snu noe på hodet og tro de er ori­gi­na­le. Edgar Allan Poes M. Dupin kom­men­ter­te kynisk: «The mass of the peop­le regard as pro­found only him who sug­gests pun­gent con­tra­dic­tions of the gene­ral idea.» I et av for­or­de­ne til Mervyn Pea­k­es Gor­meng­hast poeng­te­res det at der­som nabo­en leg­ger hel­le­ne på langs i hagen, kan du prø­ve å være ori­gi­nal og leg­ge dem på tvers. Det trengs en Peake for å gjø­re noe som avgjort er noe helt annet. Det vir­ker som om Tollef­sens tror han til­fø­rer dis­ku­sjo­nen om IQ-tes­ting noe nytt ved enkelt å snu ting på hodet, og det gjør det vans­ke­lig å vite hvor man skal begyn­ne.

Con­ti­nue read­ing «Effekt av IQ»