Skolens nye skiller

Det er ikke mulig å lage en sko­le som både er god, og som aktivt utjev­ner sosia­le for­skjel­ler.

Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

Vår for­hen­væ­ren­de HMS-ansvar­li­ge, Bian­ca, job­bet med å utvik­le en egen WISC for Cava­li­er King Char­les Spa­ni­el, som skul­le hete Bis­ke-WISC. Dess­ver­re døde hun før hun ble fer­dig, og vi har ikke klart å rekon­stru­ere nok av utvik­lin­ga fra lap­to­pen hen­nes til å full­fø­re pro­sjek­tet.

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det vik­tigs­te først: WISC er en intel­li­gens­test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intel­li­gens­test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er intel­li­gens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår. Du har rett til å få […]

nb_NONorwegian