Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en IQ-test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en IQ-test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er IQ (blant annet) blitt målt.

Con­ti­nue read­ing «Hvem kan tol­ke og admi­ni­stre­re WISC (og WPPSI og WAIS)?»

Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kom­met en del respon­ser på blogg­inn­leg­get hvor jeg viser at dyk­ti­ge orga­ni­sa­sjons­kon­su­len­ter som har kjent hver­and­re len­ge, ikke har den mins­te anel­se om hvor smar­te de er i for­hold til hver­and­re. Nå viser det seg at litt pei­ling har de tross alt.  Con­ti­nue read­ing «Det er vir­ke­lig vans­ke­lig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.»

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en intel­li­gens­test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intel­li­gens­test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er intel­li­gens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len, hvor de sum­mer­te skå­re­ne står. Du har nor­malt ver­ken behov for eller rett til å se res­ten av pro­to­kol­len, i og med at den er hem­me­lig for­di den inne­hol­der deler av fasi­ten til WISC. Du har hel­ler ikke for­ut­set­ning for å for­stå den der­som du ikke er psy­ko­log eller lisen­siert WISC-bru­ker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behand­lings­må­ten i for­valt­nings­sa­ker (for­valt­nings­lo­ven) som regu­le­rer for­eld­re­nes adgang til å se skå­re­ne, sær­lig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som for­el­der rett til inn­syn for­di resul­ta­te­ne er en del av jour­na­len. Du kan kla­ge til Fyl­kes­man­nen på avslag om inn­syn.

Res­ten av den­ne blogg­pos­ten sier litt om hva de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len sier.

(mer…)

Siste nytt! IQ-testing ved ansettelser har vært vanlig lenge!

Ikke bare er det blitt van­li­ge­re å bru­ke per­son­lig­hets­tes­ting ved anset­tel­ser, det er blitt van­li­ge­re å bru­ke gode per­son­lig­hets­tes­ter. Gode per­son­lig­hets­tes­ter inklu­de­rer også evne­tes­ter – og evne­tes­te­ne er ofte så like IQ-tes­ter at man kan kal­le dem IQ-tes­ter. Blant bru­ker­ne er 

Og fag­for­enin­ger og tur­nus­le­ger for­tvi­ler. For hvem kun­ne vel ane at ver­den skul­le kom­me så langt at ikke bare selger­egen­ska­per skal tel­le ved anset­tel­ser?

Con­ti­nue read­ing «Sis­te nytt! IQ-tes­ting ved anset­tel­ser har vært van­lig len­ge!»

Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

forskning.no mel­der at svens­ke­ne har gjort noe jeg har øns­ket meg len­ge – per­son­lig­hets- og IQ-tes­tet ele­ver for å fin­ne ut hvil­ke per­son­lig­hets­fak­to­rer som er rele­van­te for å få gode karak­te­rer.

Con­ti­nue read­ing «Sko­len beløn­ner plikt­tro og nev­ro­tis­ke ele­ver»