Forskjellen på ledere i offentlig og privat sektor

Det er sto­re kul­tur­for­skjel­ler i arbeids­li­vet mel­lom USA og Nor­den (det er for­skjel­ler inn­ad i Nor­den også, men USA er vel­dig for­skjel­lig fra Nor­den på man­ge måter). Tross det­te fin­nes det lite norsk forsk­ning på ledel­se av ordent­lig viten­ska­pe­lig karak­ter, vi hen­ter ting fra USA og håper det pas­ser eller vi håper vi kan nok om kul­tur­for­skjel­le­ne til å til­pas­se fun­ne­ne til nor­dis­ke for­hold.

Con­ti­nue read­ing «For­skjel­len på lede­re i offent­lig og pri­vat sek­tor»

Hvorfor personalledelsen svikter i teknologibedrifter: Hva jeg har tenkt å snakke om på neste First Tuesday

Jeg har mast om å få være en av de som hol­der inn­legg nes­te First Tuses­day. Jeg vet ikke om det blir noe av. Her er det jeg har tenkt å snak­ke om, til gle­de for de som ikke kan møte opp og til skade­fryd for alle der­som for­sla­get mitt ikke blir antatt.

I alle bedrif­ter, også tek­no­logi­be­drif­ter, blir det sagt at med­ar­bei­der­ne er den vik­tigs­te res­sur­sen. Tek­no­logi­be­drif­ter viser ved prak­sis at de ikke tar det­te vel­dig alvor­lig.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for per­so­nal­le­del­sen svik­ter i tek­no­logi­be­drif­ter: Hva jeg har tenkt å snak­ke om på nes­te First Tues­day»