Legene har fortsatt ikke skjønt det der med psyke, soma, og ånd.

Ola Did­rik Saug­stad skri­ver i Dag­bla­det 2015-07-14 at udo­ku­men­ter­te behand­lings­for­mer tar liv. Det har han rett i. Noe av reson­ne­rin­gen hans er imid­ler­tid av akku­rat den typen som tar liv. Con­ti­nue read­ing «Lege­ne har fort­satt ikke skjønt det der med psy­ke, soma, og ånd.»

Lightning Process & videnskaben: Ei betraktning.

I det sis­te er jeg blitt beskyldt for å være en med­lø­per for Phil Par­ker Light­ning Process. Det­te er ufor­ståe­lig sett i lys av at jeg a) er en aktiv bidrags­yter til www.skepsis.no og at jeg b) har gått hardt ut mot tanke­felt­te­ra­pi. Så, hvor­dan for­kla­re det­te?

Con­ti­nue read­ing «Light­ning Process & videnska­ben: Ei betrakt­ning.»