Hva Hattie faktisk skriver om nivådeling

Her er side­ne hvor det står at det ikke gir noen effekt å grup­pe­re ele­ver etter evne. Hat­ties doku­men­ta­sjon er at det­te har liten effekt. Det som kom­mer vide­re blir da gjer­ne ute­latt.

Skolens nye skiller

Det er ikke mulig å lage en sko­le som både er god, og som aktivt utjev­ner sosia­le for­skjel­ler.

Myter om høybegavede barn

Å la høy­be­ga­ve­de barn få kla­re seg sjøl, og å ikke se dem, er ikke bare dår­lig gjort, det er også sam­funns­øko­no­misk svært dår­lig butikk.

nb_NONorwegian