Ny mobil – hjelp! II

I febru­ar 2008 spur­te jeg IT-Avi­­sens lese­re om de kun­ne anbe­fa­le en mobil basert på kri­te­ri­ene neden­un­der. Jeg kjøp­te den som leser­ne abe­fal­te, men unge­ne har vært flin­ke til å gi den en tid­lig død, og jeg spe­ku­le­rer på å kjø­pe en ny. Kri­te­ri­ene neden­un­der gjel­der fort­satt. Jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i […]

Ny mobil – hjelp!

Hvil­ken mobil skal jeg ha nes­te gang, basert på sure erfa­rin­ger med den for­ri­ge?

nb_NONorwegian