Ny mobil – hjelp! II

I febru­ar 2008 spur­te jeg IT-Avi­sens lese­re om de kun­ne anbe­fa­le en mobil basert på kri­te­ri­ene neden­un­der. Jeg kjøp­te den som leser­ne abe­fal­te, men unge­ne har vært flin­ke til å gi den en tid­lig død, og jeg spe­ku­le­rer på å kjø­pe en ny. Kri­te­ri­ene neden­un­der gjel­der fort­satt. Jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i mobil­bu­tik­ken nød­ven­dieg­vis vet sva­ret på hvil­ken modell som har – eller ikke har – hva, så jeg spør blog­gens leser: Hva slags mobil vil jeg ha?

Con­ti­nue read­ing «Ny mobil – hjelp! II»

Ny mobil – hjelp!

Det later til at jeg muli­gens er blitt befridd for den mobi­len jeg fikk for ei kro­ne for noen år siden. Det gir grunn til fei­ring, men også til etter­tan­ke. Hva vil jeg ha av den nye mobi­len, og kan IT-avi­sens tro­fas­te lese­re gi noen gode råd? Jeg har noen krav, nem­lig, og jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i mobil­bu­tik­ken nød­ven­dig­vis vet sva­ret på hvil­ken modell som har – eller ikke har – hva.

Con­ti­nue read­ing «Ny mobil – hjelp!»