Testdagen 2009

På nyåret i år arran­ger­te Ser­ti­fi­se­rings­rå­det for Test­bru­ke­re i Nor­ge (STN) og Det Nors­ke Veri­tas i sam­ar­beid Test­da­gen – med fokus på evne­tes­ter. Dagen var en stor suk­sess, man­ge ble avvist pga. plass­man­gel. 24 febru­ar plan­leg­ger STN og DNV en ny test­dag i stør­re loka­le, på Hotel Ope­ra. Foku­set er på per­son­lig­hets­verk­tøy. Sett av 24. […]

Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting

Per­son­lig­hets­tes­ter blir brukt i sta­dig fle­re sam­men­hen­ger. Reak­sjo­ne­ne på bruk av sli­ke tes­ter ser ut til å ha en tendens til å variere mel­lom blank avvis­ning og ukri­tisk god­ta­gel­se. Det er natur­lig­vis for­nuf­tig å være like skep­tisk til per­son­lig­hets­tes­ting som alt annet. I den­ne artik­ke­len kom­mer jeg ikke desto mind­re kom­mer til å argu­men­te­re for […]

nb_NONorwegian