Kronikk til NRK Ytring: Introversjon, utadvendhet og hva arbeidsgivere egentlig bør se etter

Jeg ble ringt opp av NRK Ytring med spørs­mål om å skri­ve en slags opp­føl­ger­kro­nikk i en serie de had­de.

For­sla­get mitt ble til Ekstro­ver­te er ikke all­tid utad­vend­te, mens de to fore­gå­en­de i seri­en var  Opp­rei­sing for de inn­ad­vend­te og Bare ses, ikke høres? Con­ti­nue read­ing «Kro­nikk til NRK Ytring: Intro­ver­sjon, utad­vend­het og hva arbeids­gi­ve­re egent­lig bør se etter»

Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kom­met en del respon­ser på blogg­inn­leg­get hvor jeg viser at dyk­ti­ge orga­ni­sa­sjons­kon­su­len­ter som har kjent hver­and­re len­ge, ikke har den mins­te anel­se om hvor smar­te de er i for­hold til hver­and­re. Nå viser det seg at litt pei­ling har de tross alt.  Con­ti­nue read­ing «Det er vir­ke­lig vans­ke­lig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.»

Siste nytt! IQ-testing ved ansettelser har vært vanlig lenge!

Ikke bare er det blitt van­li­ge­re å bru­ke per­son­lig­hets­tes­ting ved anset­tel­ser, det er blitt van­li­ge­re å bru­ke gode per­son­lig­hets­tes­ter. Gode per­son­lig­hets­tes­ter inklu­de­rer også evne­tes­ter – og evne­tes­te­ne er ofte så like IQ-tes­ter at man kan kal­le dem IQ-tes­ter. Blant bru­ker­ne er 

Og fag­for­enin­ger og tur­nus­le­ger for­tvi­ler. For hvem kun­ne vel ane at ver­den skul­le kom­me så langt at ikke bare selger­egen­ska­per skal tel­le ved anset­tel­ser?

Con­ti­nue read­ing «Sis­te nytt! IQ-tes­ting ved anset­tel­ser har vært van­lig len­ge!»

Gratis fagprat om personlighetstesting

Gra­tis fag­prat om per­son­lig­hets­tes­ting

Hver som­mer i agurk­tida blus­ser debat­ten om per­son­lig­hets­tes­ting opp (i som­mer var den sær­lig i Dagens Nærings­liv, som dess­ver­re nor­malt ikke leg­ger ut artik­ler på Web – de som er vel­sig­net med Atekst (f.eks. stu­den­ter og aka­de­mi­ke­re)) kan fin­ne artik­le­ne der.

Debat­ten om per­son­lig­hets­tes­ting pre­ges nor­malt ikke av at noen av del­ta­ker­ne i debat­ten vet sær­lig mye om hva det er, og pre­sump­tivt opp­ly­sen­de kom­men­ta­rer fra meg i media later til å ha depri­me­ren­de begren­set effekt. Der­for ble jeg enig med Super­tors­dag, som er et til­tak som sprin­ger ut av Linke­dIn Nor­ge, å pre­sen­te­re om tes­ter på, vel, en Super­tors­dag. Super­tors­dag er hver sis­te tors­dag i måne­den på Dr. Jekyll’s Pub i Oslo, ved siden av Klin­gen­berg Kino.  De har god whis­ky.

Nær­me­re bestemt Super­tors­dag 30. sep­tem­ber kl 17.

Det kos­ter ingen­ting å møte opp, men det er snilt og hyg­ge­lig om de inter­es­ser­te er snil­le &

  1. Regist­re­rer seg på Linke­dIn
  2. Mel­der seg inn i grup­pa Norge/Norway
  3. Sier fra at de skal kom­me.

Pro­gram­met er i prin­sip­pet klart, men ingen­ting er hog­get i stein. Det er natur­lig­vis øns­ke­lig med øns­ker om hva som kan tas opp.

 

Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forsk­nin­gen viser at der­som det skal være stor sjan­se for å vel­ge rik­tig med­ar­bei­der av de som søker til en stil­ling, er det nød­ven­dig å vite svært mye om stil­lin­gen på for­hånd, og å bru­ke for­mel­le meto­der. Mage­fø­lel­sen, som man­ge mener vi ikke må glem­me, kan være til god hjelp hvis ambi­sjons­ni­vå­et bare er å fin­ne en som ikke må sies opp. Det er vel­dig lite bevisst­het rundt det at det er for­skjell på folk, og at de bes­te yter svært mye mer enn de som bare er mid­dels.  Nytte­kalk­u­la­to­ren er et for­søk på å illust­re­re det­te. Men hvor flin­ke er bedrif­ter til å leg­ge til ret­te for å være tryg­gest mulig på at den de anset­ter, er den bes­te de kun­ne ha valgt?  Ikke impo­ne­ren­de flin­ke, viser under­sø­kel­sen.

Con­ti­nue read­ing «Avslø­ren­de fra Pro­fi­les om hvor­dan bedrif­ter fin­ner – eller lar være å fin­ne – de bes­te»

Minne fra Testdagen 2010: Personlighetstesting fra varierende perspektiver

I år var det nok en gang test­da­gen, som blir avholdt én gang i året som en slags møte- og fag­lig påfyll-are­na for men­nes­ker som på en eller annen måte for­hol­der seg til per­son­lig­hets­tes­ting. Den­ne gan­gen prøv­de jeg live­blog­ging via Twit­ter, men fikk litt for mye #net­com­fail. Så her er inn­trykk i ste­det.

Con­ti­nue read­ing «Min­ne fra Test­da­gen 2010: Per­son­lig­hets­tes­ting fra varie­ren­de per­spek­ti­ver»