PISA nok en gang

Noe av det ver­ste jeg har sett fra poli­ti­ker­hold er utta­lel­se­ne fra Hil­dur Horn Øien (KrF) og Ole Jacob Johan­sen (FrP) i lokal­avi­sa mi, Asker og Bærums Bud­stik­ke. De blir pro­vo­sert av at for­eld­re sky­ver unge­ne foran seg når de går i fak­kel­tog i pro­test mot skole­kutt, og avslø­rer der­med hvor­dan poli­ti­ke­re ten­ker rundt sko­len: […]

Dagens ungdom

Jeg pas­se­rer snart 40. Om under en måned er jeg 41. I den for­bin­del­se akter jeg å begyn­ne å fin­pus­se den gret­ne, over­bæ­ren­de sti­len jeg har polert sam­vit­tig­hets­fullt siden jeg ble født og vel så det.

Pedagogikk og undervisning

PISA-under­­sø­­kel­­se­­ne viser nok en gang at det står dår­lig til med sko­len. Under­sø­kel­se­ne har nylig blitt kri­ti­sert fra fle­re hold, både for pus­sig over­set­tel­se og annet. Til­ta­ke­ne som fore­slås er legio, og ingen av dem går ut på å gjø­re noe med peda­go­gik­ken utover at klasse­roms­un­der­vis­nin­gen må til­ba­ke, uten annen fag­lig begrun­nel­se enn at det […]

Hvorfor skolen reproduserer sosial ulikhet og hva som kan gjøres med det.

At sko­len repro­du­se­rer sosi­al ulik­het, og at den gjør det i sær­skilt grad i Nor­ge, har fle­re årsa­ker. En årsak som sjel­den dis­ku­te­res offent­lig er at sko­len bru­ker under­vis­nings­me­to­der som ikke er sær­lig effek­ti­ve. Ele­ve­ne lærer mye mind­re enn de kun­ne ha gjort. Det­te tje­ner de disi­pli­ner­te og res­surs­ster­ke på. Økning i time­tal­let i basis­fag […]

Selvfølgelighetenes vitenskap

Tryk­ket i Dag­bla­det ons­dag 19. juli 2006. Stor­tings­re­pre­sen­tant Gun­nar Gun­der­sen (H) pole­mi­se­rer i Dag­bla­det 16.07.06 mot Dju­pe­dals for­slag til meto­de for bed­ring av disi­plin i sko­len. Han foku­se­rer på selv­føl­ge­lig­he­ter.

Djupedal og barneoppdragelse

Tryk­ket i Dag­bla­det 13. juli 2006. Dag­bla­det pre­sen­te­rer noen pus­si­ge betrakt­nin­ger på leder­plass 11. juli. Det drei­er seg om meto­der for å få økt disi­plin i sko­len, noe OECD-rap­­por­­ter viser at Nor­ge spe­si­elt sli­ter med. Det er natur­lig­vis et PR-mes­­sig pro­blem at grunn­leg­gen­de meto­der må bru­kes for å lære barn disi­plin. Det er natur­lig å […]

Does it work?

On how scien­ti­fi­cal­ly based peda­go­gy lost out for poli­ti­cal rea­sons. Does It Work? by James Traub (Source: New York Times)

nb_NONorwegian