Litt om medfødt og tillært kunnskap

Bon­den går i heia. Han kom­mer til en bekk. Ikke noen liten bekk, men men ikke bred nok til å kal­les elv. Han har hop­pet over den man­ge gan­ger før, men nå har bon­den fått fami­lie. Han synes det er dumt om noen skul­le måt­te hop­pe og fal­le i elva. Så han har tatt med seg noen plan­ker, og straks er det bro over elva. I hvert fall nok til at alle som går sti­en kan kom­me over uten å bli våt. Hva er mora­len her?

Con­ti­nue read­ing «Litt om med­født og til­lært kunn­skap»

Noen erfaringer med «Newton Elektronikk-koffert»

53020090-91A8-4560-988D-C856603265F0.jpg

Jeg har len­ge lurt på å gi unge­ne en mulig­het til å få ei slags inn­fø­ring i elek­tri­si­tet. Da jeg var liten var «Den lil­le elek­tri­ker» tem­me­lig ene­rå­den­de, men den har jeg ikke sett. Den loka­le bok­han­de­len had­de imid­ler­tid et sett som er mar­keds­ført av NRK, og det bor­ger jo for kva­li­tet. Her er litt om set­tet og litt om hva vi synes om det.

Con­ti­nue read­ing «Noen erfa­rin­ger med «New­ton Elekt­ro­nikk-kof­fert»»

PC i skolen betraktet som skadelig

Det er ingen peda­go­gis­ke eller and­re viten­ska­pe­li­ge grun­ner til at det skul­le være nød­ven­dig eller endog øns­ke­lig å ha PC i sko­len i det hele tatt. I det føl­gen­de vil jeg for­kla­re hvor­for.

Tida di er dyre­bar, så hvor­for inn­bil­ler jeg meg at jeg har så mye greie på det­te at det er verdt tida di å lese det­te? Så la meg begyn­ne med å lis­te opp mine cre­den­ti­als:

  1. Jeg er en nerd. Jeg fikk min førs­te data­ma­skin, en ZX Spec­trum, da jeg var 12.
  2. Jeg har job­bet med IT eller IT-rela­ter­te ting hele livet. Som stu­dent ved UiO og EDB-ope­ra­tør på USIT har jeg drif­tet, brukt eller pro­gram­mert stor­ma­ski­ner, mini­ma­ski­ner og små­ma­ski­ner; og dre­vet bru­ker­støt­te på VMS, Unix, Mac og PC.
  3. Jeg er utdan­net psy­ko­log og har for­dy­pet meg i teori og forsk­ning om hvor­dan effek­tiv under­vis­ning bur­de fore­gå, og har vært med på å plan­leg­ge pen­sum­lis­te i men­nes­ke-maskin­in­ter­ak­sjon ved HIAK.

Con­ti­nue read­ing «PC i sko­len betrak­tet som ska­de­lig»

Lær dobbelt så fort med halve innsatsen: Direct Instruction/Precision Teaching

http://www.cst.gov.uk/cst/images/icon_pdf_small.gif Direct Instruction/Precision Teaching, eller sam­le­be­gre­pet pro­gram­mert instruk­sjon, har i man­ge år vært den mest effek­ti­ve måten å under­vi­se på. Til tross for solid doku­men­ta­sjon er meto­den kom­met i bak­grun­nen av kon­struk­ti­vis­tisk/ik­ke-diri­ge­ren­de under­vis­ning, som er inef­fek­tiv i for­hold til å lære kunn­skap men som antas å ha sosiale/trivselsmessige for­de­ler, uten at det­te er solid empi­risk belagt.

Con­ti­nue read­ing «Lær dob­belt så fort med halve inn­sat­sen: Direct Instruction/Precision Teaching»

Jeg sprøytvarsler meg selv: Om det å kunne tenke abstrakt

I et inter­vju i Aften­pos­ten hvor jeg gans­ke rik­tig ikke ba om sitat­s­jekk, kom jeg i ska­de for å bli sitert på at jeg mener at tag­teach (alt­så bruk av klik­ke­re) er den bes­te måten å under­vi­se på. Jeg sa gjen­tat­te gan­ger, og hør­te også jour­na­lis­ten gjen­ta meg på, at tag­teach er et av fle­re under­vis­nings­verk­tøy som har viten­ska­pe­lig støt­te. Jeg støt­ter de teori­ene og den forsk­nin­gen som tag­teach er basert på, og bruk av tag­teach og and­re meto­der som lig­ner, eller ikke lig­ner, på tag­teach.

Con­ti­nue read­ing «Jeg sprøyt­vars­ler meg selv: Om det å kun­ne ten­ke abs­trakt»

Ubehaget i naturen

Engang trod­de vi at vi var ene­stå­en­de, men­nes­ke­ne: Uni­ver­sets sen­trum og ska­pel­sens her­re. Med lan­ge og ujev­ne mel­lom­rom har vi fått sta­dig nye slag mot tro­en på det­te: Coper­ni­cus kun­ne for­tel­le oss, tross stor mot­stand, at bor ikke i uni­ver­sets sen­trum. Dar­win kun­ne for­tel­le oss, tross stor mot­stand, at vi er ikke ska­pel­sens her­re. Freud for­tal­te oss at vi kna­pt er her­rer over oss selv, men at han gjor­de det tross stor mot­stand, er en myte hans til­hen­ge­re skap­te.

Con­ti­nue read­ing «Ube­ha­get i natu­ren»

Hvorfor jeg vil ha IT ut av skolen

IT i sko­len kos­ter. Én lap­top pr. elev, som ser ut til å være øns­ket fra man­ge hold, kos­ter tid og pen­ger i plan­leg­ging, inn­kjøp, ved­li­ke­hold, drift, og må erstat­tes ca. hvert tred­je år for å hol­de tritt med opp­gra­de­rin­ge­ne, og det peda­go­gis­ke utbyt­tet må man reg­ne med er neg­a­tivt. Selv om ver­ken fag­pe­da­go­ge­ne eller del­ta­ker­ne i den skole­po­li­tis­ke debat­ten later til å være klar over det, er det rime­lig kjent hva som skjer med men­nes­ker når de lærer. Det betyr ikke at det er lett å vite hvor­dan man prak­tisk skal imple­men­te­re ting i klas­sen – men det er lett å vur­de­re hva som i hvert fall ikke vil vir­ke.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for jeg vil ha IT ut av sko­len»