Big 5, faktor for faktor

Her er, samlet, oversikten over de fem personlighetsfaktorene som har gått som føljetong i Dagbladet.

En artik­kel­se­rie om de fem sto­re
Inn­led­ning
Fak­tor I
Eks­tra­ver­sjon, styr­ke, extra­ver­sion, sur­gency
Fak­tor II
Var­me, omgjen­ge­lig­het, med­fø­lel­se, agre­ea­b­le­ness
Fak­tor III
Kon­troll, plan­mes­sig­het, con­scien­tious­ness
Fak­tor IV
Nev­ro­ti­sis­me, følelsemse­s­sig sta­bi­li­tet, følel­ser, tem­pe­ra­ment, neu­ro­ti­cism
Fak­tor V
Kul­tur, åpen­het for erfa­rin­ger, open­ness to expe­ri­en­ce

forskning.no lar tøyseforskere ved Noregs Landbrukshøgskole røre om intelligens

Vi er ikke ukjent med at forskning.no ikke tar psy­ko­lo­gi på alvor. Deres nyes­te blem­me er dog mer alvor­lig enn den for­ri­ge. En ting er å mis­for­stå en kjapp notis. Men kro­nik­ken Under­vis­ning må til­pas­ses intel­li­gens viser total man­gel på vil­je til kva­li­tets­kon­troll. Det enes­te jeg er enig med artik­ke­len i, er over­skrif­ten. Res­ten … vel, her er et utdrag av noe av det jeg stei­ler over. Con­ti­nue read­ing «forskning.no lar tøyse­fors­ke­re ved Noregs Land­bruks­høg­sko­le røre om intel­li­gens»

Se ekte personlighetstesting med Big 5!

For de som vir­ke­lig er inter­es­sert i det­te med per­son­lig­hets­tes­ting – og kan­skje sær­lig for de som er inter­es­sert i Big 5, fin­nes det nå en ypper­lig anled­ning til å se det­te i prak­sis. Con­ti­nue read­ing «Se ekte per­son­lig­hets­tes­ting med Big 5!»

Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting

Per­son­lig­hets­tes­ter blir brukt i sta­dig fle­re sam­men­hen­ger. Reak­sjo­ne­ne på bruk av sli­ke tes­ter ser ut til å ha en tendens til å variere mel­lom blank avvis­ning og ukri­tisk god­ta­gel­se. Det er natur­lig­vis for­nuf­tig å være like skep­tisk til per­son­lig­hets­tes­ting som alt annet. I den­ne artik­ke­len kom­mer jeg ikke desto mind­re kom­mer til å argu­men­te­re for at det fak­tisk fin­nes gode per­son­lig­hets­tes­ter, og at det fin­nes anven­del­ses­må­ter av dis­se som kan kom­me både den som tar tes­te­ne og de som gir tes­te­ne til gode. Skep­ti­ke­ren er kan­skje mer inter­es­sert i føl­gen­de pro­blem­stil­lin­ger, som jeg kom­mer til å bely­se i det føl­gen­de:

  • Hvor­dan kan man skjel­ne mel­lom gode og dår­li­ge per­son­lig­hets­tes­ter?
  • Fin­nes det hold­ba­re, grunn­leg­gen­de teori­er om per­son­lig­hets­mål?

Con­ti­nue read­ing «Om gyl­dig­het og ugyl­dig­het i per­son­lig­hets­tes­ting»