Big 5, faktor for faktor

De fem sto­re slo for alvor gjen­nom i 1991. I våre dager er Big 5 reg­net som stan­dard per­son­lig­hets­mo­dell innen per­son­lig­hets­psy­ko­lo­gi, og blir brukt som stan­dard­mo­dell i utvik­ling av per­son­lig­hets­tes­ter.

Politikere og Big 5

Siv Jen­sen, Kjell Ingolf Rop­stad, Hen­rik Asheim og Eivind Træ­dal ble Big 5‑testet, og inter­vju­et i lys av test­res­uta­te­ne, på Dag­bla­dets Valg­bod i som­mer. Her er de inter­vju­ene som er lagt ut så langt.

Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting

Per­son­lig­hets­tes­ter blir brukt i sta­dig fle­re sam­men­hen­ger. Reak­sjo­ne­ne på bruk av sli­ke tes­ter ser ut til å ha en tendens til å variere mel­lom blank avvis­ning og ukri­tisk god­ta­gel­se. Det er natur­lig­vis for­nuf­tig å være like skep­tisk til per­son­lig­hets­tes­ting som alt annet. I den­ne artik­ke­len kom­mer jeg ikke desto mind­re kom­mer til å argu­men­te­re for […]

nb_NONorwegian