Om stress og depresjon, og hvordan man ser forskjell

Noe for­søks­vis om hvor­dan man avdek­ker stress og depre­sjon hos kli­en­ter, hva for­skjel­le­ne er, og hva kli­en­te­ne kan gjø­re før de får behand­ling, del­vis inspi­rert av Man­ge med alvor­lig kro­nisk stress har blitt feil­be­hand­let.

nb_NONorwegian