Døden bak spakene

En fly­ger styr­ter med vil­je det sivi­le rute­fly­et  han fører inn i fjell­veg­gen. Var han gal?

Nei, iføl­ge psy­kia­tri­en og retts­psy­kia­tri­en var han til­reg­ne­lig. Men hvor­dan kan en per­son som vel­ger å gjø­re noe sånt, være nor­mal og ikke gal? 

Det kom­mer an på. Her vil jeg skri­ve litt om hva det kom­mer an på. Con­ti­nue read­ing «Døden bak spa­ke­ne»

Om Anders Behring Breivik (V): Hva vil det si å være gal?

Selv om Brei­vik ikke er psy­ko­tisk, har han and­re trekk som vi fin­ner hos men­nes­ker som vi i dag­lig­språ­ket kal­ler gale. Her er litt om dét.

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik (V): Hva vil det si å være gal?»

Om Anders Behring Breivik (IV): Hva vil det si å være gal?

Vi ven­ter på en ny rap­port om ABB, som kan­skje – eller kan­skje ikke – vil end­re på det opp­rin­ne­li­ge dia­gno­sen. Men hva taler for eller mot at man­nen er schi­zo­fren?

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik (IV): Hva vil det si å være gal?»

Om Anders Behring Breivik (III): Hva vil det si å være gal?

Anders Behring Brei­vik har, iføl­ge de tab­lo­i­de medi­er, fått dia­gno­sen para­no­id schi­zo­fren. Det­te synes jeg og fle­re and­re psy­ko­lo­ger er under­lig, i og med at han ikke hal­lu­si­ne­rer og mang­ler endel ande sym­pto­mer. Psy­ko­tisk, kan­skje; schi­zo­fren, tvil­somt. Et annet og like inter­es­sant spørs­mål er det­te: Er han gal?

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik (III): Hva vil det si å være gal?»