Darwin var agnostiker

Tryk­ket i Rome­ri­kes Blad 2009-01-17 Steinar Brox’ reflek­sjo­ner 9. janu­ar 2008 er litt typisk for de som øns­ker å byg­ge en slags bro mel­lom tro og viten­skap. De byg­ger, etter mitt syn, på popu­læ­re og feil­ak­ti­ge opp­fat­nin­ger av hva viten­skap er og hvor­dan det fore­går.

nb_NONorwegian