Hvordan tolke en WISC

WISCÅ tolke WISC krever solid kunnskap om hva WISC måler. 

WISC, eller Wechs­ler Intel­li­gen­ce Sca­le for Child­ren, er et aner­kjent verk­tøy for å vur­de­re vis­se aspek­ter ved et barns evne til å for­stå, reson­ne­re og opp­fat­te ver­den rundt seg. WISC er mye brukt som et dia­gnos­tisk verk­tøy av både Bar­ne- og ung­doms­psy­kiatrisk poli­kli­nikk (BUP) og Peda­go­gisk-psy­ko­lo­gisk tje­nes­te (PPT) i Nor­ge, og har også bred anven­del­se på ver­dens­ba­sis. Den nyes­te utga­ven, WISC‑V, er hoved­fo­ku­set i den­ne teks­ten.

(more…)