Shoppingopplevelser – klær

Som moder­ne mann med pappa­per­mi­sjon vet jeg mer om klær, tror jeg, enn det som var typisk for for­gjen­ge­re mine. Jeg kan vas­ke klær på 40 eller 60 gra­der, vet hva slags klær som tåler Milo, vas­ker rosa plagg for seg førs­te gan­gen, kan sjek­ke om klær tåler tørke­trom­mel, etc. Ikke desto mind­re er fasi­ten for en hyg­ge­lig shop­ping­opp­le­vel­se at jeg kan si etter­på at «Det var fort gjort».

Con­ti­nue read­ing «Shop­ping­opp­le­vel­ser – klær»

Ny mobil – hjelp! II

I febru­ar 2008 spur­te jeg IT-Avi­sens lese­re om de kun­ne anbe­fa­le en mobil basert på kri­te­ri­ene neden­un­der. Jeg kjøp­te den som leser­ne abe­fal­te, men unge­ne har vært flin­ke til å gi den en tid­lig død, og jeg spe­ku­le­rer på å kjø­pe en ny. Kri­te­ri­ene neden­un­der gjel­der fort­satt. Jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i mobil­bu­tik­ken nød­ven­dieg­vis vet sva­ret på hvil­ken modell som har – eller ikke har – hva, så jeg spør blog­gens leser: Hva slags mobil vil jeg ha?

Con­ti­nue read­ing «Ny mobil – hjelp! II»

Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde

His­to­ri­en om hvor­dan Macin­tosh og det gra­fis­ke bru­ker­grense­snit­tet ble til, og for­hol­det mel­lom Xerox, Micro­soft og Apple, er full av myter. Det er uhel­dig, for­di det fører til at mar­ke­det opp­rett­hol­der en svært for­enk­let tro på hva bru­ker­venn­lig­het er og hvor­dan det opp­rett­hol­des. Sist ute med å gjen­ta myte­ne er Dag­bla­det. Det føl­gen­de er et for­søk på å gjen­gi en kort og kor­rekt his­to­rie på norsk en gang for alle.

Con­ti­nue read­ing «Xerox, Micro­soft og Apple: Hva som vir­ke­lig skjed­de»