Kunnskapsløst om kunnskapsrike: Journalist om Mensa

Enhver som har vokst opp i et land i ver­den vet hvor stig­ma­ti­se­ren­de det er å ikke øns­ke å være gjen­nom­snitt­lig. For­fen­ge­lig­het, det er å koket­te­re med at man ikke er med­lem av Men­sa selv om man kva­li­fi­se­rer. Med­lem­ska­pet mitt er alt­så nor­malt noe jeg hol­der en lav pro­fil med. Men av og til blir jeg litt små­ir­ri­tert på hva folk kan skri­ve om Men­sa under viss­he­ten om at ingen gid­der å utford­re dem på det.

Con­ti­nue read­ing «Kunn­skaps­løst om kunn­skaps­rike: Jour­na­list om Men­sa»

IQ, gener, arv, miljø: Ei fortelling

Skan­da­ler fin­ner man over­alt, og psy­ko­lo­gi er ikke noe unn­tak. Den størs­te skan­da­len psy­ko­lo­gi­en som fag har pres­tert er vel­eg­net som peda­go­gisk eksem­pel på hvor­for man skal være for­sik­tig med å tro at man vet noe om intel­li­gens. Følg med, så får du ei his­to­rie du kan dra i fest­lig lag og kan­skje, men bare hvis du vil, lærer du noe på kjø­pet.

Con­ti­nue read­ing «IQ, gener, arv, mil­jø: Ei for­tel­ling»

Noen erfaringer med «Newton Elektronikk-koffert»

53020090-91A8-4560-988D-C856603265F0.jpg

Jeg har len­ge lurt på å gi unge­ne en mulig­het til å få ei slags inn­fø­ring i elek­tri­si­tet. Da jeg var liten var «Den lil­le elek­tri­ker» tem­me­lig ene­rå­den­de, men den har jeg ikke sett. Den loka­le bok­han­de­len had­de imid­ler­tid et sett som er mar­keds­ført av NRK, og det bor­ger jo for kva­li­tet. Her er litt om set­tet og litt om hva vi synes om det.

Con­ti­nue read­ing «Noen erfa­rin­ger med «New­ton Elekt­ro­nikk-kof­fert»»