Kunnskapsløst om kunnskapsrike: Journalist om Mensa

Enhver som har vokst opp i et land i ver­den vet hvor stig­ma­ti­se­ren­de det er å ikke øns­ke å være gjen­nom­snitt­lig. For­fen­ge­lig­het, det er å koket­te­re med at man ikke er med­lem av Men­sa selv om man kva­li­fi­se­rer. Med­lem­ska­pet mitt er alt­så nor­malt noe jeg hol­der en lav pro­fil med. Men av og til blir […]

IQ, gener, arv, miljø: Ei fortelling

Skan­da­ler fin­ner man over­alt, og psy­ko­lo­gi er ikke noe unn­tak. Den størs­te skan­da­len psy­ko­lo­gi­en som fag har pres­tert er vel­eg­net som peda­go­gisk eksem­pel på hvor­for man skal være for­sik­tig med å tro at man vet noe om intel­li­gens. Følg med, så får du ei his­to­rie du kan dra i fest­lig lag og kan­skje, men bare […]

Noen erfaringer med «Newton Elektronikk-koffert»

Jeg har len­ge lurt på å gi unge­ne en mulig­het til å få ei slags inn­fø­ring i elek­tri­si­tet. Da jeg var liten var «Den lil­le elek­tri­ker» tem­me­lig ene­rå­den­de, men den har jeg ikke sett. Den loka­le bok­han­de­len had­de imid­ler­tid et sett som er mar­keds­ført av NRK, og det bor­ger jo for kva­li­tet. Her er litt […]

Dagens ungdom

Jeg pas­se­rer snart 40. Om under en måned er jeg 41. I den for­bin­del­se akter jeg å begyn­ne å fin­pus­se den gret­ne, over­bæ­ren­de sti­len jeg har polert sam­vit­tig­hets­fullt siden jeg ble født og vel så det.

Intelligens og rare mennesker

Tryk­ket i Dag­bla­det 5. august 2006. Bjørn Yng­ve Tollef­sen gjen­tar gam­le myter om IQ og intel­li­gens i Dag­bla­det 02.08.06, hvor han til­syne­la­ten­de argu­men­te­rer mot et sty­re av de smar­te for­di smar­te også kan være gans­ke ure­flek­ter­te.

nb_NONorwegian