Om «nasjonal intelligens», inntekt – og piratkopiering!?

IT-avi­­sen, blant kjen­ne­re ofte omtalt som itte-avi­­sen, pre­sen­te­rer et stu­die de har fun­net på tor­rent­freak, men som fak­tisk er pub­li­sert på et uni­ver­si­tet som fore­kom­mer meg å være ekte. Uni­ver­si­te­tet i Mün­chen har forsk­ning som viser at de lan­de­ne hvor folk er dum­mest, har høy­est fore­komst av pirat­ko­pie­ring.

Om arvelige overklasser

Det er urett­fer­dig å være født med pen­ger og pri­vi­le­gi­er. Men er det urett­fer­dig å være født smart og ryd­dig, også?

Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke sam­men­hen­ger i det sis­te, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som […]

nb_NONorwegian