Ditt barn blir feilvurdert i skole og barnehage

For deg som for­el­der, bur­de kon­se­kven­sen av det­te være at der­som ditt barn skal tes­tes, bør du spør­re om tes­tens psy­ko­met­ris­ke egen­ska­per er doku­men­tert (det er det det heter på fag­språ­ket). Pro­ble­met er at det er høy risi­ko for at effek­ten vil­le vært den sam­me som om du tok sats og hop­pet på ved­kom­men­des tær, eller om du stil­te meg et spørs­mål på kine­sisk.

Uansvarlig eksponering

Hvis du er skole­elev og tvin­ges til å hol­de pre­sen­ta­sjo­ner som eks­po­ne­ring: Vis gjer­ne den­ne artik­ke­len til lære­ren, slik at lære­ren får lært seg at eks­po­ne­ring ikke er det lære­ren tror det er.

Big 5, faktor for faktor

De fem sto­re slo for alvor gjen­nom i 1991. I våre dager er Big 5 reg­net som stan­dard per­son­lig­hets­mo­dell innen per­son­lig­hets­psy­ko­lo­gi, og blir brukt som stan­dard­mo­dell i utvik­ling av per­son­lig­hets­tes­ter.

Politikere og Big 5

Siv Jen­sen, Kjell Ingolf Rop­stad, Hen­rik Asheim og Eivind Træ­dal ble Big 5‑testet, og inter­vju­et i lys av test­res­uta­te­ne, på Dag­bla­dets Valg­bod i som­mer. Her er de inter­vju­ene som er lagt ut så langt.

Donald Trumps diagnoser

Et mer inter­es­sant spørs­mål, egent­lig, er det­te: Hva er det med oss, som gjør at vi tror Trump må ha en dia­gno­se?

nb_NONorwegian