Big 5, faktor for faktor

Her er, samlet, oversikten over de fem personlighetsfaktorene som har gått som føljetong i Dagbladet.

En artik­kel­se­rie om de fem sto­re
Inn­led­ning
Fak­tor I
Eks­tra­ver­sjon, styr­ke, extra­ver­sion, sur­gency
Fak­tor II
Var­me, omgjen­ge­lig­het, med­fø­lel­se, agre­ea­b­le­ness
Fak­tor III
Kon­troll, plan­mes­sig­het, con­scien­tious­ness
Fak­tor IV
Nev­ro­ti­sis­me, følelsemse­s­sig sta­bi­li­tet, følel­ser, tem­pe­ra­ment, neu­ro­ti­cism
Fak­tor V
Kul­tur, åpen­het for erfa­rin­ger, open­ness to expe­ri­en­ce

Noen praktiske tips til kommende privatpraktiserende psykologer

Før jeg begyn­te som kli­ni­ker, had­de jeg job­bet fem år som hode­je­ger, og solgt mine egne opp­drag. Så jeg kan litt om salg (og hvor­for jeg ikke skal dri­ve med det), og om bedrifts­øko­no­mi.

Con­ti­nue read­ing «Noen prak­tis­ke tips til kom­men­de pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­lo­ger»