Sosiobiologi: Arvelig betyr ikke uforanderlig

Harald Eia har gått tungt ut og sagt at han øns­ker å gjø­re noe med at evo­lu­sjon og gener som sam­funns­byg­gen­de kraft er under­slått i under­vis­nin­gen på Blin­dern og and­re ste­der. Det har han rett i. I det føl­gen­de vil jeg for­sø­ke å ret­te opp noen gene­rel­le mis­for­stå­el­ser som jeg reg­ner med vil pre­ge debat­ten […]

Forskning på evolusjonspsykologi har ikke politisk relevans.

I Aften­pos­ten for 2009-08-07 hev­der dok­tor­grads­sti­pen­diat Jon Arn­stein Olsen at den intel­lek­tu­el­le venstre­si­den taper på å hev­de at forsk­ning på evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gi er uten poli­tisk rele­vans. Det er mulig det stem­mer, men har forsk­ning på evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gi poli­tisk rele­vans?

Lær dobbelt så fort med halve innsatsen: Direct Instruction/Precision Teaching

Direct Instruction/Precision Teaching, eller sam­le­be­gre­pet pro­gram­mert instruk­sjon, har i man­ge år vært den mest effek­ti­ve måten å under­vi­se på. Til tross for solid doku­men­ta­sjon er meto­den kom­met i bak­grun­nen av kon­­struk­­ti­vis­­tisk/ik­­ke-diri­­ge­ren­­de under­vis­ning, som er inef­fek­tiv i for­hold til å lære kunn­skap men som antas å ha sosiale/trivselsmessige for­de­ler, uten at det­te er solid empi­risk belagt.

Nobelt

Egil Ols­viks inn­sats for å gjø­re det bes­te til det godes fien­de i Mor­gen­bla­det 9 – 16 novem­ber bur­de kan­skje kva­li­fi­se­re til Nobel­pri­sen, der han set­ter opp kri­te­ri­er for evi­dens­ba­ser­ting helt hin­si­des det som er både øns­ke­lig og nød­ven­dig. Hen­sik­ten med tera­pi er å gjø­re kli­en­ter i stand til å gjø­re ting de ikke var i stand […]

Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting

Per­son­lig­hets­tes­ter blir brukt i sta­dig fle­re sam­men­hen­ger. Reak­sjo­ne­ne på bruk av sli­ke tes­ter ser ut til å ha en tendens til å variere mel­lom blank avvis­ning og ukri­tisk god­ta­gel­se. Det er natur­lig­vis for­nuf­tig å være like skep­tisk til per­son­lig­hets­tes­ting som alt annet. I den­ne artik­ke­len kom­mer jeg ikke desto mind­re kom­mer til å argu­men­te­re for […]

Does it work?

On how scien­ti­fi­cal­ly based peda­go­gy lost out for poli­ti­cal rea­sons. Does It Work? by James Traub (Source: New York Times)

nb_NONorwegian