Siste spiker i kista for EQ/Emosjonell Intelligens

Alle skjøn­ner at sosia­le egen­ska­per er vik­tig i man­ge sam­men­hen­ger. Man­ge tror at EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens er gode mål på sosia­le egen­ska­per. Det er de ikke. Her er litt om hvor­for. Con­ti­nue read­ing «Sis­te spi­ker i kis­ta for EQ/Emosjonell Intel­li­gens»

Om hvordan lese forskning og vitenskap

Litt inspi­rert av anmel­del­se­ne av Gun­nar Tjom­lids «place­bo­de­fek­ten», sær­lig anmel­del­sen i «Tids­skrift for Norsk Psy­ko­log­for­ening», hvor det kom­men­te­res at Tjom­lid må ha tatt dok­tor­gra­den sin på Google.com.

Her er litt om hvor­for Goog­le ikke er nok.  Con­ti­nue read­ing «Om hvor­dan lese forsk­ning og viten­skap»

Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir tem­me­lig ofte, og en god del i det sis­te pga vis­se blogg­inn­legg, spurt om hvil­ke tes­ter man bør være ser­ti­fi­sert på. Jeg lurer på å stil­le det litt på hodet: Hvem er inter­es­sert i et kurs hvor man lærer det per­son­lig­hets­tes­te­ne viser?

Con­ti­nue read­ing «Hvem er inter­es­sert i kurs om sam­men­hen­gen mel­lom per­son­lig­hets­tes­ter og per­son­lig­hets­mo­del­ler?»

Om artikkelen som skal vise at homøopatsk medisin reduserer behovet for antibiotika

Jeg ser på Gun­nar Tjom­lids artik­kel om homøo­pa­tisk forsk­ning. Alt­så om at forsk­ning som viser at homøo­pa­tisk medi­sin vir­ker, skal bru­kes for alt den er verdt, mens forsk­ning som viser at den ikke vir­ker, skyl­des begrens­nin­ger i viten­ska­pen. Men den artik­ke­len Tjom­lid skri­ver om som viser at homøo­pa­tisk medi­sin vir­ker – viser den egent­lig det? 

Con­ti­nue read­ing «Om artik­ke­len som skal vise at homøo­patsk medi­sin redu­se­rer beho­vet for anti­bio­ti­ka»

PISA meg her og PISA meg der

Jeg var på TV her om dagen, shang­hai­et inn til Mor­gen­ny­he­te­ne i NRK pga Twit­ter. Inn­sla­get kan du se her. I det føl­gen­de vil jeg for­tel­le hva jeg skul­le ha sagt. Kon­klu­sjo­nen er helt nederst, så les den først om du synes fag­stof­fet blir litt tungt.

Con­ti­nue read­ing «PISA meg her og PISA meg der»

Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forsk­nin­gen viser at der­som det skal være stor sjan­se for å vel­ge rik­tig med­ar­bei­der av de som søker til en stil­ling, er det nød­ven­dig å vite svært mye om stil­lin­gen på for­hånd, og å bru­ke for­mel­le meto­der. Mage­fø­lel­sen, som man­ge mener vi ikke må glem­me, kan være til god hjelp hvis ambi­sjons­ni­vå­et bare er å fin­ne en som ikke må sies opp. Det er vel­dig lite bevisst­het rundt det at det er for­skjell på folk, og at de bes­te yter svært mye mer enn de som bare er mid­dels.  Nytte­kalk­u­la­to­ren er et for­søk på å illust­re­re det­te. Men hvor flin­ke er bedrif­ter til å leg­ge til ret­te for å være tryg­gest mulig på at den de anset­ter, er den bes­te de kun­ne ha valgt?  Ikke impo­ne­ren­de flin­ke, viser under­sø­kel­sen.

Con­ti­nue read­ing «Avslø­ren­de fra Pro­fi­les om hvor­dan bedrif­ter fin­ner – eller lar være å fin­ne – de bes­te»

Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Næv­dal, Dr.Scient i mil­jø- og res­surs­øko­no­mi, Senior­fors­ker ved Frisch­sen­te­ret for­tel­ler oss i Dag­bla­det at

vår viten om det­te [bio­lo­gi] er så begren­set at om en skal bru­ke bio­lo­gisk kunn­skap for å utfor­me for eksem­pel sosial­po­li­tikk, kan man gjø­re rik­tig stor ska­de.

Det­te er feil og his­to­rie­løst. I det føl­gen­de vil jeg for­kla­re hvor­for.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for det bio­lo­gis­ke per­spek­ti­vet ikke er høyre­ori­en­tert.»