Hvorfor jeg tror coacher bare er ute etter penger

Noe av det førs­te jeg lær­te da jeg begyn­te å lære meg salg, er at man ikke skal snak­ke ned­set­ten­de om kon­kur­ren­te­ne. Det­te had­de vært et eksem­pel på dår­lig salg der­som jeg had­de sett på coacher som kon­kur­ren­ter.

PISA meg her og PISA meg der

PISA-resul­ta­te­ne viser at vi lig­ger litt under gjen­nom­snit­tet og har gjort det siden år 2000. And­re tolk­nin­ger er mind­re sann­syn­li­ge, men de kan like­vel være rik­ti­ge.

nb_NONorwegian