PISA nok en gang

Noe av det ver­ste jeg har sett fra poli­ti­ker­hold er utta­lel­se­ne fra Hil­dur Horn Øien (KrF) og Ole Jacob Johan­sen (FrP) i lokal­avi­sa mi, Asker og Bærums Bud­stik­ke. De blir pro­vo­sert av at for­eld­re sky­ver unge­ne foran seg når de går i fak­kel­tog i pro­test mot skole­kutt, og avslø­rer der­med hvor­dan poli­ti­ke­re ten­ker rundt sko­len: […]

Dagens ungdom

Jeg pas­se­rer snart 40. Om under en måned er jeg 41. I den for­bin­del­se akter jeg å begyn­ne å fin­pus­se den gret­ne, over­bæ­ren­de sti­len jeg har polert sam­vit­tig­hets­fullt siden jeg ble født og vel så det.

Hva prosjektledere bør vite om programmerere

Det­te er en ørlite omar­bei­det ver­sjon av en artik­kel som ble sendt til Com­pu­ter­world hvor en svært for­kor­tet utga­ve ble tryk­ket. I Com­pu­ter­world 6⁄7 2005 dis­ku­te­res det hvor­for IT-pro­­sjek­­ter går over tid og bud­sjett. Det hev­des at den vik­tigs­te årsa­ken er dår­lig pro­sjekt­le­del­se. Jeg hev­der at en av kom­po­nen­te­ne i dår­lig pro­sjekt­le­del­se som van­lig­vis blir […]

nb_NONorwegian