PISA nok en gang

Noe av det ver­ste jeg har sett fra poli­ti­ker­hold er utta­lel­se­ne fra Hil­dur Horn Øien (KrF) og Ole Jacob Johan­sen (FrP) i lokal­avi­sa mi, Asker og Bærums Bud­stik­ke. De blir pro­vo­sert av at for­eld­re sky­ver unge­ne foran seg når de går i fak­kel­tog i pro­test mot skole­kutt, og avslø­rer der­med hvor­dan poli­ti­ke­re ten­ker rundt sko­len: Par­ti­enes skole­po­li­tikk skal gi stem­mer til par­ti­et, ikke bed­ring i sko­len. Inn­hol­det i sko­len er irre­le­vant; ele­ve­ne har ikke stem­me­rett. Sko­len er ikke til for for­eld­re­ne – men skole­po­li­tik­ken er til for for­eld­re­ne, og poli­ti­ker­ne er ikke i en ver­den hvor skole­po­li­tik­ken drei­er seg om inn­hol­det i sko­len.
Con­ti­nue read­ing «PISA nok en gang»

Hva prosjektledere bør vite om programmerere

Det­te er en ørlite omar­bei­det ver­sjon av en artik­kel som ble sendt til Com­pu­ter­world hvor en svært for­kor­tet utga­ve ble tryk­ket.

I Com­pu­ter­world 67 2005 dis­ku­te­res det hvor­for IT-pro­sjek­ter går over tid og bud­sjett. Det hev­des at den vik­tigs­te årsa­ken er dår­lig pro­sjekt­le­del­se. Jeg hev­der at en av kom­po­nen­te­ne i dår­lig pro­sjekt­le­del­se som van­lig­vis blir over­sett, er for­stå­el­se av hvor­dan pro­gram­me­re­re sam­hand­ler. I det føl­gen­de vil jeg pre­sen­te­re hva nyere forsk­ning sier om hva pro­sjekt­le­de­re, for å kun­ne utøve god pro­sjekt­le­del­se, bør vite om pro­gram­me­re­re.

Con­ti­nue read­ing «Hva pro­sjekt­le­de­re bør vite om pro­gram­me­re­re»