Uhøytidelig test av ekstern backup med Amazon S3

Det had­de vært vel­dig kjekt med en diger disk ute på net­tet som jeg kun­ne kob­le meg til når jeg vil. Som psy­ko­log har jeg til­gang til sto­re forsk­nings­data­ba­ser, og som eMu­sic-bru­ker har jeg gans­ke man­ge musikk­fi­ler. Å frak­te med seg digre dis­ker er ikke all­tid et valg man har. Men å leg­ge ting ut eks­ternt på disk er van­lig­vis dyrt. Ama­zon S3 til­byr et bil­lig alter­na­tiv hvor man kan lag­re så mye man vil og beta­le for det man fak­tisk har.

Con­ti­nue read­ing «Uhøy­ti­de­lig test av eks­tern back­up med Ama­zon S3»

Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde

His­to­ri­en om hvor­dan Macin­tosh og det gra­fis­ke bru­ker­grense­snit­tet ble til, og for­hol­det mel­lom Xerox, Micro­soft og Apple, er full av myter. Det er uhel­dig, for­di det fører til at mar­ke­det opp­rett­hol­der en svært for­enk­let tro på hva bru­ker­venn­lig­het er og hvor­dan det opp­rett­hol­des. Sist ute med å gjen­ta myte­ne er Dag­bla­det. Det føl­gen­de er et for­søk på å gjen­gi en kort og kor­rekt his­to­rie på norsk en gang for alle.

Con­ti­nue read­ing «Xerox, Micro­soft og Apple: Hva som vir­ke­lig skjed­de»

Hvorfor personalledelsen svikter i teknologibedrifter: Hva jeg har tenkt å snakke om på neste First Tuesday

Jeg har mast om å få være en av de som hol­der inn­legg nes­te First Tuses­day. Jeg vet ikke om det blir noe av. Her er det jeg har tenkt å snak­ke om, til gle­de for de som ikke kan møte opp og til skade­fryd for alle der­som for­sla­get mitt ikke blir antatt.

I alle bedrif­ter, også tek­no­logi­be­drif­ter, blir det sagt at med­ar­bei­der­ne er den vik­tigs­te res­sur­sen. Tek­no­logi­be­drif­ter viser ved prak­sis at de ikke tar det­te vel­dig alvor­lig.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for per­so­nal­le­del­sen svik­ter i tek­no­logi­be­drif­ter: Hva jeg har tenkt å snak­ke om på nes­te First Tues­day»

Den kuleste webtjenesten

Qik er en tje­nes­te som lar deg dum­pe lyd og video fra mobi­len rett på web. Fil­men blir lag­ret og kan etter­be­hand­les, og såvidt jeg kan se er det mobi­len din som set­ter gren­ser for kva­li­te­ten. Å lage seg en kon­to på web­ser­ve­ren er gra­tis. Jeg er usik­ker på for­ret­nings­mo­del­len, jeg gjet­ter på at de sat­ser pår rekla­me før opp­kjøp.

Con­ti­nue read­ing «Den kules­te web­tje­nes­ten»

The Beatles klar for iTunes

Da jeg var mind­re var det kon­stant kamp i hei­men om volum­kon­trol­len. Én ting var sik­kert: jeg kom ikke til å være slik mot mine barn, det gikk ikke an å like mer brå­ke­te musikk enn jeg lik­te. Jeg var vak­si­nert. Trod­de jeg. Så kom i rask rekke­føl­ge punk, hip-hop, rap og tech­no, og jeg for­sto at musikk kan være uli­de­lig på man­ge and­re måter enn å være brå­ke­te.

Con­ti­nue read­ing «The Beatles klar for iTu­nes»

Liste over softwareprodusenter som får Mac-en til å fryse og gå ned.

Selv om jeg opp­le­ver en gjen­nomn­snitt­lig Mac som mer sta­bil og ras­ke­re enn en gjen­nom­snitt­lig PC (for ikke å snak­ke om at Mac-en gjør meg ras­ke­re enn en PC gjør), har også Mac-en sine sider. De kra­sjer og gjør uven­te­de ting, de også. Det er sær­lig én soft­ware­pro­du­sent som pla­ger vet­tet av meg. Mozil­la. Con­ti­nue read­ing «Lis­te over soft­ware­pro­du­sen­ter som får Mac-en til å fry­se og gå ned.»

Ny mobil – hjelp!

Det later til at jeg muli­gens er blitt befridd for den mobi­len jeg fikk for ei kro­ne for noen år siden. Det gir grunn til fei­ring, men også til etter­tan­ke. Hva vil jeg ha av den nye mobi­len, og kan IT-avi­sens tro­fas­te lese­re gi noen gode råd? Jeg har noen krav, nem­lig, og jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i mobil­bu­tik­ken nød­ven­dig­vis vet sva­ret på hvil­ken modell som har – eller ikke har – hva.

Con­ti­nue read­ing «Ny mobil – hjelp!»

Hvorfor jeg vil ha IT ut av skolen

IT i sko­len kos­ter. Én lap­top pr. elev, som ser ut til å være øns­ket fra man­ge hold, kos­ter tid og pen­ger i plan­leg­ging, inn­kjøp, ved­li­ke­hold, drift, og må erstat­tes ca. hvert tred­je år for å hol­de tritt med opp­gra­de­rin­ge­ne, og det peda­go­gis­ke utbyt­tet må man reg­ne med er neg­a­tivt. Selv om ver­ken fag­pe­da­go­ge­ne eller del­ta­ker­ne i den skole­po­li­tis­ke debat­ten later til å være klar over det, er det rime­lig kjent hva som skjer med men­nes­ker når de lærer. Det betyr ikke at det er lett å vite hvor­dan man prak­tisk skal imple­men­te­re ting i klas­sen – men det er lett å vur­de­re hva som i hvert fall ikke vil vir­ke.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for jeg vil ha IT ut av sko­len»