Om Anders Behring Breivik (V): Hva vil det si å være gal?

Selv om Brei­vik ikke er psy­ko­tisk, har han and­re trekk som vi fin­ner hos men­nes­ker som vi i dag­lig­språ­ket kal­ler gale. Her er litt om dét.

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik (V): Hva vil det si å være gal?»

Om Anders Behring Breivik (IV): Hva vil det si å være gal?

Vi ven­ter på en ny rap­port om ABB, som kan­skje – eller kan­skje ikke – vil end­re på det opp­rin­ne­li­ge dia­gno­sen. Men hva taler for eller mot at man­nen er schi­zo­fren?

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik (IV): Hva vil det si å være gal?»

Anders Behring Brevik og Aspergers syndrom

I dag blir det slått opp i avi­se­ne om kan­skje Anders Behring Brei­vik kan ha asper­gers syn­drom. Det­te er i og for seg inter­es­sant, men litt menings­løst der­som han skal for­stås bed­re.

Con­ti­nue read­ing «Anders Behring Bre­vik og Asper­gers syn­drom»

Stigma

I våre dager skil­ler vi mel­lom det å være gal, og det å være psy­ko­tisk. Gal er en fol­ke­lig beteg­nel­se på vis­se måter å være på, mens psy­ko­tisk er en psy­kiatrisk dia­gno­se. Det er øns­ke­lig å unn­gå å bru­ke ordet gal om psy­ko­ti­ke­re, det er stig­ma­ti­se­ren­de, hev­des det. Jeg støt­ter ikke anti­s­tig­ma­ti­se­rings­lin­ja. Her er litt om hvor­for.

Con­ti­nue read­ing «Stig­ma»

Om Anders Behring Breivik (III): Hva vil det si å være gal?

Anders Behring Brei­vik har, iføl­ge de tab­lo­i­de medi­er, fått dia­gno­sen para­no­id schi­zo­fren. Det­te synes jeg og fle­re and­re psy­ko­lo­ger er under­lig, i og med at han ikke hal­lu­si­ne­rer og mang­ler endel ande sym­pto­mer. Psy­ko­tisk, kan­skje; schi­zo­fren, tvil­somt. Et annet og like inter­es­sant spørs­mål er det­te: Er han gal?

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik (III): Hva vil det si å være gal?»

Om Anders Behring Breivik: Fremskrittspartiet og grumset

I dag ble åpen­bart fred­nin­gen av de mørke­blå avslut­tet1,2. Jeg er ikke sik­ker på om jeg er enig i at de ikke mørke­blå egent­lig har så mye for­tref­fe­lig­het å sole seg i.

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik: Frem­skritts­par­ti­et og grum­set»

Om Anders Behring Breivik (I): Hva vil det si å være gal?

En mann som dre­per 80 men­nes­ker i en aksjon for en sak som få for­står, må da være gal? Hvor­for er det i det hele tatt spørs­mål om han er sinns­syk? Jeg tenk­te å skri­ve noen få opp­kla­ren­de ord om det­te.

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik (I): Hva vil det si å være gal?»