Stigma

I våre dager skil­ler vi mel­lom det å være gal, og det å være psy­ko­tisk. Gal er en fol­ke­lig beteg­nel­se på vis­se måter å være på, mens psy­ko­tisk er en psy­kiatrisk dia­gno­se. Det er øns­ke­lig å unn­gå å bru­ke ordet gal om psy­ko­ti­ke­re, det er stig­ma­ti­se­ren­de, hev­des det. Jeg støt­ter ikke anti­s­tig­ma­ti­se­rings­lin­ja. Her er litt […]

nb_NONorwegian