TVNorge, Søndag 13. mars klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Det som slår med med tanke­felt­te­ra­peu­te­ne, etter å ha dis­ku­tert med dem både her og der og sett dem på TV, er hvor stort omfan­get er av alt de ikke kan.

Con­ti­nue read­ing «TVNor­ge, Søn­dag 13. mars klok­ka 21:30 «For­nuft og følel­ser» Jeg har en gjeste­rol­le som for­nuf­tens røst i en for­løy­et ver­den.»

TVNorge, Søndag 6. mars klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Etter å ha sett på de pro­gram­me­ne som har gått til nå, er jeg ikke len­ger så ner­vøs som jeg var. Jeg er jo gans­ke skep­tisk og avvi­sen­de i pro­gram­met, og tror ikke rik­tig på det­te. Jeg reg­net med at ca. 50% vil­le ha bety­de­lig bed­ring – ved ren flaks, ved at de tok seg sam­men på and­re måter, ved at de ikke øns­ket å være neg­a­ti­ve offent­lig over­for man­nen som har vært så hyg­ge­lig mot dem. Så jeg er fak­tisk litt for­bau­set over at raten av hel­bre­del­se har vært så dår­lig som den har vært. Så langt har, såvidt jeg kan se, Uldal ikke klart å kure­re noen for noe som helst.

Som vi blant annet ser i rap­por­ten fra Beta­nia Mal­vik, vet vi at det ikke er uvan­lig at  men­nes­ker påstår at de er blitt bed­re etter behand­ling enn de fak­tisk ble. Man­ge fak­to­rer bidrar til det­te. Loja­li­tet, øns­ke om å gi noe til­ba­ke til noen som har ofret mye tid på dem, etc.

Som vi har nevnt fle­re gan­ger før: Ban­kin­gen på aku­punkt­ur­punk­te­ne er ikke det som får TFT til å vir­ke. Det som får TFT til å vir­ke, er lik­he­te­ne med eks­po­ne­rings­te­ra­pi og sys­te­ma­tisk desen­si­ti­vi­se­ring der hvor Uldal bru­ker det, og lik­he­te­ne med løs­nings­fo­ku­sert tera­pi der hvor Uldal bru­ker dét. Det er i grun­nen under­lig at Uldal ikke bru­ker mer tid på å for­kla­re bak­grun­nen for TFT – alt­så hvor­for han mener den­ne ban­kin­gen skal hjel­pe.

Con­ti­nue read­ing «TVNor­ge, Søn­dag 6. mars klok­ka 21:30 «For­nuft og følel­ser» Jeg har en gjeste­rol­le som for­nuf­tens røst i en for­løy­et ver­den.»

TVNorge, Søndag 27. februar klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

I for­ri­ge epi­so­de så vi Mats Uldal ikke kla­re å kure­re

  • Ole for tann­lege­skrekk
  • Sti­ne for frykt for lås­te dører
  • Marit for piano­skrekk.

og på Bri­ta C. Møy­stads blogg og fan­si­den sin på Face­bo­ok har vi sett Uldal hard­nak­ket påstå at han klar­te å kure­re dem like­vel.

Nei, man er ikke kurert for tann­lege­skrekk der­som man nes­ten kla­rer å føl­ge kona til tann­le­gen. Man er ikke kurert for frykt for lås­te dører der­som tan­ken på det opp­le­ves som mind­re skum­mel. Man er ikke kurert for piano­skrekk der­som man har klart å spil­le pia­no én gang på åtte måne­der.

I så fall fin­nes det masse­vis av meto­der som er minst like effek­ti­ve. Men den­ne gan­gen tenk­te jeg jeg skul­le å nær­me­re inn på hva Uldal fak­tisk dri­ver med.

Con­ti­nue read­ing «TVNor­ge, Søn­dag 27. febru­ar klok­ka 21:30 «For­nuft og følel­ser» Jeg har en gjeste­rol­le som for­nuf­tens røst i en for­løy­et ver­den.»

TVNorge, Søndag 20. februar klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Hvor­dan kan jeg vite at TFT ikke vir­ker?

Con­ti­nue read­ing «TVNor­ge, Søn­dag 20. febru­ar klok­ka 21:30 «For­nuft og følel­ser» Jeg har en gjeste­rol­le som for­nuf­tens røst i en for­løy­et ver­den.»

TVNorge, Søndag 13. februar klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Det er vir­ke­lig vans­ke­lig å for­kla­re hva man har imot alter­na­ti­ve meto­der som tanke­felt­te­ra­pi. Her er nok et for­søk. Det er nok for­gje­ves.

Con­ti­nue read­ing «TVNor­ge, Søn­dag 13. febru­ar klok­ka 21:30 «For­nuft og følel­ser» Jeg har en gjeste­rol­le som for­nuf­tens røst i en for­løy­et ver­den.»

TVNorge, Søndag 6. februar klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Det er vir­ke­lig vans­ke­lig å for­kla­re hva man har imot alter­na­ti­ve meto­der som tanke­felt­te­ra­pi. Her er nok et for­søk. Det er nok for­gje­ves.

Con­ti­nue read­ing «TVNor­ge, Søn­dag 6. febru­ar klok­ka 21:30 «For­nuft og følel­ser» Jeg har en gjeste­rol­le som for­nuf­tens røst i en for­løy­et ver­den.»