Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.

Myter om høybegavede barn

Å la høy­be­ga­ve­de barn få kla­re seg sjøl, og å ikke se dem, er ikke bare dår­lig gjort, det er også sam­funns­øko­no­misk svært dår­lig butikk.

Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke sam­men­hen­ger i det sis­te, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som […]

Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

Vår for­hen­væ­ren­de HMS-ansvar­li­ge, Bian­ca, job­bet med å utvik­le en egen WISC for Cava­li­er King Char­les Spa­ni­el, som skul­le hete Bis­ke-WISC. Dess­ver­re døde hun før hun ble fer­dig, og vi har ikke klart å rekon­stru­ere nok av utvik­lin­ga fra lap­to­pen hen­nes til å full­fø­re pro­sjek­tet.

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det vik­tigs­te først: WISC er en intel­li­gens­test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intel­li­gens­test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er intel­li­gens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår. Du har rett til å få […]

Et år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke artik­ler i Stav­an­ger Aften­blad den sis­te tida, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om […]

nb_NONorwegian