Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke sam­men­hen­ger i det sis­te, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som sli­ter fak­tisk er bega­ve­de, eller om det er noe for­eld­re­ne bare tror. Con­ti­nue read­ing «Tre år med WISC-tes­ting av pre­sump­tivt bega­ve­de barn: Ei opp­sum­me­ring»

Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en IQ-test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en IQ-test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er IQ (blant annet) blitt målt.

Con­ti­nue read­ing «Hvem kan tol­ke og admi­ni­stre­re WISC (og WPPSI og WAIS)?»

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en intel­li­gens­test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intel­li­gens­test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er intel­li­gens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len, hvor de sum­mer­te skå­re­ne står. Du har nor­malt ver­ken behov for eller rett til å se res­ten av pro­to­kol­len, i og med at den er hem­me­lig for­di den inne­hol­der deler av fasi­ten til WISC. Du har hel­ler ikke for­ut­set­ning for å for­stå den der­som du ikke er psy­ko­log eller lisen­siert WISC-bru­ker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behand­lings­må­ten i for­valt­nings­sa­ker (for­valt­nings­lo­ven) som regu­le­rer for­eld­re­nes adgang til å se skå­re­ne, sær­lig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som for­el­der rett til inn­syn for­di resul­ta­te­ne er en del av jour­na­len. Du kan kla­ge til Fyl­kes­man­nen på avslag om inn­syn.

Res­ten av den­ne blogg­pos­ten sier litt om hva de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len sier.

(mer…)

Et år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke artik­ler i Stav­an­ger Aften­blad den sis­te tida, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som sli­ter fak­tisk er bega­ve­de, eller om det er noe for­eld­re­ne bare tror.

Con­ti­nue read­ing «Et år med WISC-tes­ting av pre­sump­tivt bega­ve­de barn: Ei opp­sum­me­ring»

Om begavede barn og to lærere som ikke ønsker å forstå dem

Den fas­te lese­ren av den­ne blog­gen vil muli­gens ha fått med seg at når jeg ikke blog­ger, er jeg psy­ko­log, og noe av det jeg job­ber med som psy­ko­log, er bega­ve­de barn som er mis­tiplas­set i sko­len (hva jeg er når jeg blog­ger kan man sak­tens spe­ku­le­re i). Det er nylig kom­met to blogg-artik­ler fra lære­re:

hvor det solid doku­men­te­res at det er all mulig grunn til å støt­te arbei­det for de bega­ve­de barn.

I den sam­men­hen­gen vi snak­ker om nå, fin­nes det hoved­sa­ke­lig to slags bega­ve­de barn: De som skå­rer høyt på IQ-tes­ter og hvor pre­sta­sjo­ne­ne på sko­len ikke står i stil med det­te: Alt­så de hvor ver­ken lære­re, for­eld­re eller barn for­står at bar­net bur­de ha pres­tert mye bed­re. Også er det de som helt klart er skole­flin­ke. I den­ne sam­men­hen­gen snak­ker vi alt­så om barn som helt spe­si­fikt har en egen bega­vel­se når det gjel­der det å kun­ne ten­ke. 

Sko­len, PPT og BUP (de to sist­nevn­te er da instan­ser som har som opp­ga­ve å vei­le­de evt. gi tera­pi til barn som er mis­til­pas­set) har nor­malt solid kom­pe­tan­se på barn med atferds­vans­ker eller lære­vans­ker. Grun­nen til at noen psy­ko­lo­ger, f.eks. jeg, er opp­tatt av bega­ve­de barn er at også bega­ve­de barn kan ha utford­rin­ger på sko­len. Dis­se utford­rin­ge­ne, som det gis to ekla­tan­te eksemp­ler på i det føl­gen­de, er ikke så godt for­stått.

Jeg vil i det føl­gen­de gjø­re mitt for at to lære­re føler seg støtt

Con­ti­nue read­ing «Om bega­ve­de barn og to lære­re som ikke øns­ker å for­stå dem»