De mest populære artiklene på blog.grendel.no i 2021

En tra­di­sjon jeg for­lot for noen år siden, uten at jeg vet hvor­for, er å skri­ve litt om de mest popu­læ­re artik­le­ne fra året før. Debatt­ar­tik­le­ne jeg la ut her for len­ge siden er det sjel­den noen som leser. Ikke så rart; de er gam­le 🙂 Og jeg har gjen­tatt meg selv and­re ste­der. Det […]

Utpakking av mekanisk tastatur fra WASD

Jeg sav­ner de gode, gam­le Tand­­berg-tas­ta­tu­re­­ne. Eller de som ble brukt på Sun 3/50-ene på IfI. I det hele tatt … jeg vil at tas­ta­tu­ret mitt skal være meka­nisk. Jeg skri­ver mye. Da vil jeg skri­ve på noe som føles som et tas­ta­tur og som ser ut som et tas­ta­tur for Mac. Så … når […]

Om innvandring i nedgangstider

Sånn reint hypo­te­tisk: Hvis vi skul­le tatt inn så man­ge asyl­sø­ke­re som mulig, hvor­dan skul­le vi klart det?

Om arvelige overklasser

Det er urett­fer­dig å være født med pen­ger og pri­vi­le­gi­er. Men er det urett­fer­dig å være født smart og ryd­dig, også?

Karl Ove Knausgård og Science Fiction

I en av pas­sa­sje­ne i ei av Min Kamp-bøke­­ne blir det reflek­tert over en kame­rat av Knaus­gård som mener at litt­te­ra­tur skal hand­le om rela­sjo­ner mel­lom men­nes­ker for i det hele tatt å kun­ne vur­de­res som inter­es­sant. Knaus­gård selv går her ikke len­ger enn å kan­skje synes at det er greit om kame­ra­ten mener det­te. […]

nb_NONorwegian