De mest populære artiklene på blog.grendel.no i 2021

En tra­di­sjon jeg for­lot for noen år siden, uten at jeg vet hvor­for, er å skri­ve litt om de mest popu­læ­re artik­le­ne fra året før. Debatt­ar­tik­le­ne jeg la ut her for len­ge siden er det sjel­den noen som leser. Ikke så rart; de er gam­le 🙂 Og jeg har gjen­tatt meg selv and­re ste­der. Det er mest fag­ar­tik­ler som folk leser her. De fles­te artik­le­ne er fær­re enn tre år gam­le, men det er noen klas­si­ke­re (mer enn fem år).

Con­ti­nue read­ing

Utpakking av mekanisk tastatur fra WASD

Jeg sav­ner de gode, gam­le Tand­berg-tas­ta­tu­re­ne. Eller de som ble brukt på Sun 3/50-ene på IfI. I det hele tatt … jeg vil at tas­ta­tu­ret mitt skal være meka­nisk.

Jeg skri­ver mye. Da vil jeg skri­ve på noe som føles som et tas­ta­tur og som ser ut som et tas­ta­tur for Mac.

Så … når man ikke vil ha noen kom­pro­mis­ser, hva gjør man da?

Red­nin­gen blir – WASD!

Con­ti­nue read­ing «Utpak­king av meka­nisk tas­ta­tur fra WASD»

På dannelsesreise med Donald Duck

Vi snak­ker mye om språk­lig for­fall for tida. Dvs., det har vi all­tid gjort. Man­ge frust­re­res over end­rin­ge­ne og mener språ­ket blir dår­li­ge­re, mens de lær­de tar det med ro for­di de vet at språk­lig end­ring har skjedd hele tida uten at språ­ket har tatt nevne­ver­dig ska­de. Men en form for språk­lig end­ring tror jeg fak­tisk er ska­de­lig. Og det er språ­ket i Donald. Con­ti­nue read­ing «På dan­nel­ses­rei­se med Donald Duck»

Karl Ove Knausgård og Science Fiction

I en av pas­sa­sje­ne i ei av Min Kamp-bøke­ne blir det reflek­tert over en kame­rat av Knaus­gård som mener at litt­te­ra­tur skal hand­le om rela­sjo­ner mel­lom men­nes­ker for i det hele tatt å kun­ne vur­de­res som inter­es­sant. Knaus­gård selv går her ikke len­ger enn å kan­skje synes at det er greit om kame­ra­ten mener det­te. Selv later han til å mene at kame­ra­ten er vel eks­trem. Alle Min Kamp-bøke­ne hand­ler såvidt jeg kan se om rela­sjo­ner mel­lom men­nes­ker. De hand­ler bare til­syne­la­ten­de om Knaus­gård. Men hvor står han selv? Con­ti­nue read­ing «Karl Ove Knaus­gård og Scien­ce Fic­tion»

Se ekte personlighetstesting med Big 5!

For de som vir­ke­lig er inter­es­sert i det­te med per­son­lig­hets­tes­ting – og kan­skje sær­lig for de som er inter­es­sert i Big 5, fin­nes det nå en ypper­lig anled­ning til å se det­te i prak­sis. Con­ti­nue read­ing «Se ekte per­son­lig­hets­tes­ting med Big 5!»