Intervju med den i NAV som har greie på mennesker og som blir hørt på

Jeg fikk en tele­fon her om dagen fra en mann som var lei av den av kjepp­hes­te­ne mine som går ut på at jeg mener at det ikke job­ber noen i NAV som har greie på men­nes­ker og som blir hørt på. Det stem­mer ikke, sa han, han kun­ne bevi­se det.

(mer…)

Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kom­met en del respon­ser på blogg­inn­leg­get hvor jeg viser at dyk­ti­ge orga­ni­sa­sjons­kon­su­len­ter som har kjent hver­and­re len­ge, ikke har den mins­te anel­se om hvor smar­te de er i for­hold til hver­and­re. Nå viser det seg at litt pei­ling har de tross alt.  Con­ti­nue read­ing «Det er vir­ke­lig vans­ke­lig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.»

Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

Jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som moti­va­sjon for å søke ei stil­ling eller en utdan­nel­se. Jeg vil job­be med men­nes­ker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det job­bes med men­nes­ker: Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.

Con­ti­nue read­ing «Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.»

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en intel­li­gens­test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intel­li­gens­test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er intel­li­gens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len, hvor de sum­mer­te skå­re­ne står. Du har nor­malt ver­ken behov for eller rett til å se res­ten av pro­to­kol­len, i og med at den er hem­me­lig for­di den inne­hol­der deler av fasi­ten til WISC. Du har hel­ler ikke for­ut­set­ning for å for­stå den der­som du ikke er psy­ko­log eller lisen­siert WISC-bru­ker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behand­lings­må­ten i for­valt­nings­sa­ker (for­valt­nings­lo­ven) som regu­le­rer for­eld­re­nes adgang til å se skå­re­ne, sær­lig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som for­el­der rett til inn­syn for­di resul­ta­te­ne er en del av jour­na­len. Du kan kla­ge til Fyl­kes­man­nen på avslag om inn­syn.

Res­ten av den­ne blogg­pos­ten sier litt om hva de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len sier.

(mer…)

Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir tem­me­lig ofte, og en god del i det sis­te pga vis­se blogg­inn­legg, spurt om hvil­ke tes­ter man bør være ser­ti­fi­sert på. Jeg lurer på å stil­le det litt på hodet: Hvem er inter­es­sert i et kurs hvor man lærer det per­son­lig­hets­tes­te­ne viser?

Con­ti­nue read­ing «Hvem er inter­es­sert i kurs om sam­men­hen­gen mel­lom per­son­lig­hets­tes­ter og per­son­lig­hets­mo­del­ler?»