Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

Jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som moti­va­sjon for å søke ei stil­ling eller en utdan­nel­se. Jeg vil job­be med men­nes­ker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det job­bes med men­nes­ker: Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.

Con­ti­nue read­ing «Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.»

Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir tem­me­lig ofte, og en god del i det sis­te pga vis­se blogg­inn­legg, spurt om hvil­ke tes­ter man bør være ser­ti­fi­sert på. Jeg lurer på å stil­le det litt på hodet: Hvem er inter­es­sert i et kurs hvor man lærer det per­son­lig­hets­tes­te­ne viser?

Con­ti­nue read­ing «Hvem er inter­es­sert i kurs om sam­men­hen­gen mel­lom per­son­lig­hets­tes­ter og per­son­lig­hets­mo­del­ler?»

Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som moti­va­sjon for å søke ei stil­ling eller en utdan­nel­se. Jeg vil job­be med men­nes­ker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det job­bes med men­nes­ker: Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.

Con­ti­nue read­ing «Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.»

Siste nytt! IQ-testing ved ansettelser har vært vanlig lenge!

Ikke bare er det blitt van­li­ge­re å bru­ke per­son­lig­hets­tes­ting ved anset­tel­ser, det er blitt van­li­ge­re å bru­ke gode per­son­lig­hets­tes­ter. Gode per­son­lig­hets­tes­ter inklu­de­rer også evne­tes­ter – og evne­tes­te­ne er ofte så like IQ-tes­ter at man kan kal­le dem IQ-tes­ter. Blant bru­ker­ne er 

Og fag­for­enin­ger og tur­nus­le­ger for­tvi­ler. For hvem kun­ne vel ane at ver­den skul­le kom­me så langt at ikke bare selger­egen­ska­per skal tel­le ved anset­tel­ser?

Con­ti­nue read­ing «Sis­te nytt! IQ-tes­ting ved anset­tel­ser har vært van­lig len­ge!»

Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?

Ja, det er fak­tisk mulig å vur­de­re men­nes­ker nok­så nøy­ak­tig basert på hvor­dan de opp­fø­rer seg på nett, fore­slår Donald H Kluem­per & Peter A. Rosen (Jour­nal of Mana­ge­ri­al Psycho­lo­gy 24(6) pp 567 – 580/DOI 10.1108/02683940910974134). 63 men­nes­ker vur­der­te seks per­soner basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der. De 63 men­nes­ke­ne vur­der­te pro­fi­le­ne på 378 måle­punk­ter. Dis­se seks men­nes­ke­ne ble også per­son­lig­hets­tes­tet, og resul­ta­te­ne ble sam­men­lig­net.

Con­ti­nue read­ing «Forsk­ning: Er det mulig å vur­de­re men­nes­ker basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der?»

Cowboyer og indianere i rekrutteringsbransjen

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. novem­ber 2006.

Uke­avi­sen Ledel­se adva­rer mot cow­boy­er i rekrut­te­rings­bran­sjen. I det føl­gen­de vil vi beskri­ve hvil­ken kunn­skap vi mener en direk­tør eller HR-ansvar­lig bør vite for å vel­ge rik­tig hode­je­ger. Det er et sam­funns­mes­sig pro­blem at den­ne kunn­ska­pen ikke er mer utbredt. Det er neg­a­tivt for bedrif­ten, det er neg­a­tivt for lan­det og det er neg­a­tivt for den enkel­te som kun­ne ha ytt bed­re i en mer pas­sen­de stil­ling.

Con­ti­nue read­ing «Cow­boy­er og india­ne­re i rekrut­te­rings­bran­sjen»