Slått ut av personlighetstest – og hva så?

Jeg leser i Aften­pos­ten om Astrid Lun­ke som fikk hake­slepp over å bli stemp­let som sky og reser­vert, og jeg ten­ker litt på veg­ne av oss som er sky og reser­ver­te. Eller kan­skje jeg ikke helt er det. Men det er ikke poen­get.

Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?

Ja, det er fak­tisk mulig å vur­de­re men­nes­ker nok­så nøy­ak­tig basert på hvor­dan de opp­fø­rer seg på nett, fore­slår Donald H Kluem­per & Peter A. Rosen (Jour­nal of Mana­ge­ri­al Psycho­lo­gy 24(6) pp 567 – 580/DOI 10.1108/02683940910974134). 63 men­nes­ker vur­der­te seks per­soner basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der. De 63 men­nes­ke­ne vur­der­te pro­fi­le­ne på 378 måle­punk­ter. Dis­se […]

Cowboyer og indianere i rekrutteringsbransjen

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. novem­ber 2006. Uke­avi­sen Ledel­se adva­rer mot cow­boy­er i rekrut­te­rings­bran­sjen. I det føl­gen­de vil vi beskri­ve hvil­ken kunn­skap vi mener en direk­tør eller HR-ansvar­­lig bør vite for å vel­ge rik­tig hode­je­ger. Det er et sam­funns­mes­sig pro­blem at den­ne kunn­ska­pen ikke er mer utbredt. Det er neg­a­tivt for bedrif­ten, det er neg­a­tivt […]

nb_NONorwegian