Lest: Max Manus – Rottejegeren (1948/2021)

Jeg ble nys­gjer­rig på den­ne boka del­vis på grunn av anmel­del­se­ne. Noen men­te den ikke bur­de vært gitt ut, and­re men­te de ero­tis­ke skild­rin­ge­ne var over en eller annen kant, og and­re men­te det var lite lødig lit­te­ra­tur. Når jeg har lest den, så slip­per du å lese de anmel­del­se­ne.

Thor Heyerdahl og hvem oppfant rasismen?

Hvis man vir­ke­lig mang­ler fag­kunn­skap, så vil en hvil­ken som helst inn­de­ling av men­nes­ker opp­fat­tes som rasis­tisk, som f.eks. Carl Linne­us’ skrif­ter. Vi har vel alt etab­lert at David Hume var vel rasis­tisk alt etter dati­das stan­dard (se f.eks. utdrag her). Men hvem bur­de vi bren­ne her i lan­det? Hvem har vir­ke­lig job­bet hardt for å […]

Om skolens kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Jeg har job­bet med høy­be­ga­ve­de barn i noen år nå. Siden 2011, fak­tisk. Det er ikke noe jeg akku­rat hop­pet inn i med stor glød og entu­si­as­me – Men­sa Nor­ge kon­tak­tet meg, ga øko­no­misk støt­te (nå til­bake­be­talt) til å kjø­pe det utsty­ret som treng­tes for å intel­li­gens­tes­te pre­sump­tivt intel­li­gen­te barn som ikke fikk utred­ning, og […]

Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fag­psy­ko­lo­gi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han: For­fals­ket tvil­ling­stu­di­er for å bevi­se at intel­li­gens er svært arve­lig Inn­før­te 11+-tes­ten i Eng­land, som var en obli­ga­to­risk IQ-test som avgjor­de om ele­ver fikk gå gym­na­set eller yrkes­sko­le Argu­men­ter­te for at barn som skår­te […]

Corona: Hvorfor ikke teste alle på en gang

Sett at tes­ten for Coro­­na-viru­­set har nøy­ak­tig­het på 85%.  Jeg har sett anslag ned mot 30%, men 85% er et fint tall. Det betyr at der­som du tar tes­ten, og du får posi­tivt utslag, så er det 85% sjan­se for at du har Coro­na. Og er utsla­get neg­a­tivt, er det 85% sjan­se for at du […]

nb_NONorwegian