Thor Heyerdahl og hvem oppfant rasismen?

Hvis man vir­ke­lig mang­ler fag­kunn­skap, så vil en hvil­ken som helst inn­de­ling av men­nes­ker opp­fat­tes som rasis­tisk, som f.eks. Carl Linne­us’ skrif­ter. Vi har vel alt etab­lert at David Hume var vel rasis­tisk alt etter dati­das stan­dard (se f.eks. utdrag her). Men hvem bur­de vi bren­ne her i lan­det? Hvem har vir­ke­lig job­bet hardt for å frem­me rasis­tisk tanke­gods?  Jeg er for­bau­set over at ingen har opp­da­get den­ne ennå.

Con­ti­nue read­ing

Om skolens kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Jeg har job­bet med høy­be­ga­ve­de barn i noen år nå. Siden 2011, fak­tisk. Det er ikke noe jeg akku­rat hop­pet inn i med stor glød og entu­si­as­me – Men­sa Nor­ge kon­tak­tet meg, ga øko­no­misk støt­te (nå til­bake­be­talt) til å kjø­pe det utsty­ret som treng­tes for å intel­li­gens­tes­te pre­sump­tivt intel­li­gen­te barn som ikke fikk utred­ning, og drev noe mar­keds­fø­ring av tje­nes­ten.

Con­ti­nue read­ing

Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fag­psy­ko­lo­gi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han:

  • For­fals­ket tvil­ling­stu­di­er for å bevi­se at intel­li­gens er svært arve­lig
  • Inn­før­te 11+-tes­ten i Eng­land, som var en obli­ga­to­risk IQ-test som avgjor­de om ele­ver fikk gå gym­na­set eller yrkes­sko­le
  • Argu­men­ter­te for at barn som skår­te lavt på IQ-tes­ter ikke had­de nyt­te av spe­sial­un­der­vis­ning, siden intel­li­gens var så arve­lig. For det­te ble han adlet, siden sta­ten da kun­ne spa­re man­ge pen­ger.

En opp­sum­me­ring jeg fikk fra kate­te­ret (fritt etter hukom­mel­sen) var som føl­ger.

(mer…)

Corona: Hvorfor ikke teste alle på en gang

Sett at tes­ten for Coro­na-viru­set har nøy­ak­tig­het på 85%.  Jeg har sett anslag ned mot 30%, men 85% er et fint tall. Det betyr at der­som du tar tes­ten, og du får posi­tivt utslag, så er det 85% sjan­se for at du har Coro­na. Og er utsla­get neg­a­tivt, er det 85% sjan­se for at du ikke har Coro­na.

Bort­sett fra at det stem­mer ikke. Se på føl­gen­de:

Hvis 1000 nord­menn er smit­tet, og vi tes­ter alle nord­menn, vil 805050 tes­te posi­tivt uten å være smit­tet.

Der­for tes­ter vi bare de der hvor sann­syn­lig­he­ten for at de er smit­tet, er høy. For­di sann­syn­lig­he­ten for at et posi­tivt resul­tat fak­tisk er sant, øker med sann­syn­lig­he­ten for at du er smit­tet.