Om Udirs kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Sammendrag

Føl­gen­de doku­ment er en kri­tisk gjen­nom­gå­el­se av UDIRs kom­pe­tanse­pak­ke Ele­ver med stort lærings­po­ten­si­al. Kri­tisk, for­di vei­le­de­ren som den frem­står nå er for pro­ble­ma­tisk.

Con­ti­nue read­ing «Om Udirs kom­pe­tanse­pak­ke for ele­ver med høyt lærings­po­ten­si­al»

Hvordan lese WISC: FRI – Flytende Resonneringsindeks

WISC (Wechs­ler Intel­li­gen­ce Sca­le for Child­ren) er en mye brukt intel­li­gens­test for barn og ung­dom, og FRI (Fly­ten­de Reson­ne­rings­in­deks) er en vik­tig del av den­ne tes­ten. FRI måler fly­ten­de intel­li­gens, som er en grunn­leg­gen­de kog­ni­tiv evne. I den­ne artik­ke­len vil vi for­kla­re hva FRI er og hva det betyr for et barns læring og pro­blem­løs­ning.

(more…)

Lest: Max Manus – Rottejegeren (1948/2021)

Jeg ble nys­gjer­rig på den­ne boka del­vis på grunn av anmel­del­se­ne. Noen men­te den ikke bur­de vært gitt ut, and­re men­te de ero­tis­ke skild­rin­ge­ne var over en eller annen kant, og and­re men­te det var lite lødig lit­te­ra­tur. Når jeg har lest den, så slip­per du å lese de anmel­del­se­ne.

Con­ti­nue read­ing

Thor Heyerdahl og hvem oppfant rasismen?

Hvis man vir­ke­lig mang­ler fag­kunn­skap, så vil en hvil­ken som helst inn­de­ling av men­nes­ker opp­fat­tes som rasis­tisk, som f.eks. Carl Linne­us’ skrif­ter. Vi har vel alt etab­lert at David Hume var vel rasis­tisk alt etter dati­das stan­dard (se f.eks. utdrag her). Men hvem bur­de vi bren­ne her i lan­det? Hvem har vir­ke­lig job­bet hardt for å frem­me rasis­tisk tanke­gods?  Jeg er for­bau­set over at ingen har opp­da­get den­ne ennå.

Con­ti­nue read­ing

Om skolens kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Jeg har job­bet med høy­be­ga­ve­de barn i noen år nå. Siden 2011, fak­tisk. Det er ikke noe jeg akku­rat hop­pet inn i med stor glød og entu­si­as­me – Men­sa Nor­ge kon­tak­tet meg, ga øko­no­misk støt­te (nå til­bake­be­talt) til å kjø­pe det utsty­ret som treng­tes for å intel­li­gens­tes­te pre­sump­tivt intel­li­gen­te barn som ikke fikk utred­ning, og drev noe mar­keds­fø­ring av tje­nes­ten.

Con­ti­nue read­ing