Frels meg fra de gode

Jeg har ofte lurt på hva det er som skjer når gode men­nes­ker gjør gru­som­me ting.   PDF-utga­­ve

9 psykologer om barnevern

Ni psy­ko­lo­ger send­te en kom­men­tar om ny barne­vern­lov til stor­tin­gets fami­­lie- og kul­tur­ko­mi­té, hvor vi ba dem utset­te arbei­det med ny barne­vern­lov til det var stør­re klar­het i hva pro­ble­met fak­tisk var.

Er det kjønnforskjeller i personlighet mellom kvinner og menn?

Hvis du ser i lit­te­ra­tu­ren, og da sær­lig i kjønns­forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren, vi du se at det ikke er for­skjel­ler i per­son­lig­het mel­lom kvin­ner og menn. I hvert fall ikke så mye å skri­ve hjem om. Her er en ana­ly­se av hvor­dan 6576 kvin­ner og menn har besvart www.personlighetstesting.no.

Om stress og depresjon, og hvordan man ser forskjell

Noe for­søks­vis om hvor­dan man avdek­ker stress og depre­sjon hos kli­en­ter, hva for­skjel­le­ne er, og hva kli­en­te­ne kan gjø­re før de får behand­ling, del­vis inspi­rert av Man­ge med alvor­lig kro­nisk stress har blitt feil­be­hand­let.

Hva Hattie faktisk skriver om nivådeling

Her er side­ne hvor det står at det ikke gir noen effekt å grup­pe­re ele­ver etter evne. Hat­ties doku­men­ta­sjon er at det­te har liten effekt. Det som kom­mer vide­re blir da gjer­ne ute­latt.

Om diagnosen ADD/ADHD

Det­te er gans­ke for­vir­ren­de for­di leger skri­ver enten F90.0, eller ADD/ADHD, og det­te har gitt inn­trykk av at det er for­skjel­li­ge til­stan­der. Det er ikke så enkelt.  

Hvordan lese WISC: FRI – Flytende Resonneringsindeks

WISC (Wechs­ler Intel­li­gen­ce Sca­le for Child­ren) er en mye brukt intel­li­gens­test for barn og ung­dom, og FRI (Fly­ten­de Reson­ne­rings­in­deks) er en vik­tig del av den­ne tes­ten. FRI måler fly­ten­de intel­li­gens, som er en grunn­leg­gen­de kog­ni­tiv evne. I den­ne artik­ke­len vil vi for­kla­re hva FRI er og hva det betyr for et barns læring og pro­blem­løs­ning.

Hvordan lese WISC: VFI – Verbal Forståelsesindeks

VFI står for Ver­bal For­stå­el­ses­in­deks og måler krys­tal­li­sert intel­li­gens. Det­te er den kunn­ska­pen vi til­eg­ner oss gjen­nom livet og vår evne til å få med oss ting vi ikke nød­ven­dig­vis er moti­ver­te for å lære.

nb_NONorwegian