Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fag­psy­ko­lo­gi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han:

  • For­fals­ket tvil­ling­stu­di­er for å bevi­se at intel­li­gens er svært arve­lig
  • Inn­før­te 11+-tes­ten i Eng­land, som var en obli­ga­to­risk IQ-test som avgjor­de om ele­ver fikk gå gym­na­set eller yrkes­sko­le
  • Argu­men­ter­te for at barn som skår­te lavt på IQ-tes­ter ikke had­de nyt­te av spe­sial­un­der­vis­ning, siden intel­li­gens var så arve­lig. For det­te ble han adlet, siden sta­ten da kun­ne spa­re man­ge pen­ger.

En opp­sum­me­ring jeg fikk fra kate­te­ret (fritt etter hukom­mel­sen) var som føl­ger.

(more…)

Om «nasjonal intelligens», inntekt – og piratkopiering!?

IT-avi­sen, blant kjen­ne­re ofte omtalt som itte-avi­sen, pre­sen­te­rer et stu­die de har fun­net på tor­rent­freak, men som fak­tisk er pub­li­sert på et uni­ver­si­tet som fore­kom­mer meg å være ekte. Uni­ver­si­te­tet i Mün­chen har forsk­ning som viser at de lan­de­ne hvor folk er dum­mest, har høy­est fore­komst av pirat­ko­pie­ring.

Con­ti­nue read­ing «Om «nasjo­nal intel­li­gens», inn­tekt – og pirat­ko­pie­ring!?»

Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke sam­men­hen­ger i det sis­te, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som sli­ter fak­tisk er bega­ve­de, eller om det er noe for­eld­re­ne bare tror. Con­ti­nue read­ing «Tre år med WISC-tes­ting av pre­sump­tivt bega­ve­de barn: Ei opp­sum­me­ring»

Hvorfor emosjonell intelligens ikke finnes

Uttryk­ket, ordet, begre­pet «emo­sjo­nell intel­li­gens» høres vel­dig ut som noe som bur­de fin­nes – og har slått vel­dig an i man­ge kret­ser. Her er om hvor­for vi må lete vide­re. Con­ti­nue read­ing «Hvor­for emo­sjo­nell intel­li­gens ikke fin­nes»

Siste nytt! IQ-testing ved ansettelser har vært vanlig lenge!

Ikke bare er det blitt van­li­ge­re å bru­ke per­son­lig­hets­tes­ting ved anset­tel­ser, det er blitt van­li­ge­re å bru­ke gode per­son­lig­hets­tes­ter. Gode per­son­lig­hets­tes­ter inklu­de­rer også evne­tes­ter – og evne­tes­te­ne er ofte så like IQ-tes­ter at man kan kal­le dem IQ-tes­ter. Blant bru­ker­ne er 

Og fag­for­enin­ger og tur­nus­le­ger for­tvi­ler. For hvem kun­ne vel ane at ver­den skul­le kom­me så langt at ikke bare selger­egen­ska­per skal tel­le ved anset­tel­ser?

Con­ti­nue read­ing «Sis­te nytt! IQ-tes­ting ved anset­tel­ser har vært van­lig len­ge!»