Hvordan lese WISC: Aldersekvivalenter

Alder­s­ekvi­va­len­ter er en form for resul­tat­mål som bru­kes i psy­ko­lo­gis­ke og peda­go­gis­ke tes­ter for å sam­men­lig­ne et indi­vids ytel­se med gjen­nom­snitt­lig ytel­se av indi­vi­der i en bestemt alders­grup­pe. Hvis, for eksem­pel, en seks år gam­mel elevs lese­fer­dig­he­ter er på nivå med gjen­nom­snit­tet for åtte­årin­ger, kan test­re­sul­ta­tet gi en alder­s­ekvi­va­lens på åtte år. Det­te kan synes å anty­de at bar­net har avan­ser­te fer­dig­he­ter sam­men­lig­net med jevn­ald­ren­de. Men alder­s­ekvi­va­len­ter gir bare et mål på hvor­dan et barns test­re­sul­tat sam­men­lig­ner seg med en norm­grup­pe, og tar ikke hen­syn til varia­bi­li­tet i utvik­lin­gen eller lærin­gen som natur­lig fore­kom­mer blant barn.

(mer…)

Hvordan lese WISC: PHI – Prosesseringshastighet

Pro­sess­has­tig­hets­in­dek­sen (PHI) er en del av WISC-tes­ten og måler et barns evne til raskt og nøy­ak­tig å bear­bei­de enkel visu­ell infor­ma­sjon. Det­te inklu­de­rer has­tig­he­ten som bar­net kan skan­ne, skil­le mel­lom og sekven­si­elt ord­ne visu­ell infor­ma­sjon, som er avgjø­ren­de for man­ge hver­dags­li­ge og aka­de­mis­ke opp­ga­ver. En høy PHI-skår kan indi­ke­re at et barn er i stand til å behand­le infor­ma­sjon hur­tig, noe som er en vik­tig del av fly­ten­de intel­li­gens. Det­te aspek­tet av kog­ni­tiv funk­sjon er vik­tig for opp­ga­ver som kre­ver hur­ti­ge beslut­nin­ger eller når man må arbei­de under tids­press.

(mer…)

Hvordan lese WISC: AMI – Arbeidsminne

AMI er et mål på et barns arbeids­min­ne, som er evnen til å mid­ler­ti­dig lag­re og mani­pu­le­re infor­ma­sjon i tan­ke­ne. Det­te er en kri­tisk fer­dig­het for å utfø­re man­ge kog­ni­ti­ve opp­ga­ver, så som pro­blem­løs­ning, mate­ma­tisk bereg­ning og for­stå­el­se av kom­plek­se teks­ter. En høy AMI-skår tyder på at bar­net effek­tivt kan hånd­te­re mye infor­ma­sjon sam­ti­dig, noe som er et tegn på sterk kog­ni­tiv bear­bei­dings­ka­pa­si­tet.

(mer…)

Hvordan lese WISC: VSI – Visuospatial forståelsesindeks

VSI står for Visu­ell-Spa­ti­al Indeks og er en del av WISC-tes­ten som måler bar­nets evne til å behand­le visu­ell og rom­lig infor­ma­sjon. Det­te inne­bæ­rer evnen til å orga­ni­se­re, mani­pu­le­re og tol­ke visu­el­le sti­mu­li, samt å for­stå rom­li­ge rela­sjo­ner mel­lom objek­ter.

(mer…)

Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fag­psy­ko­lo­gi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han:

  • For­fals­ket tvil­ling­stu­di­er for å bevi­se at intel­li­gens er svært arve­lig
  • Inn­før­te 11+-tes­ten i Eng­land, som var en obli­ga­to­risk IQ-test som avgjor­de om ele­ver fikk gå gym­na­set eller yrkes­sko­le
  • Argu­men­ter­te for at barn som skår­te lavt på IQ-tes­ter ikke had­de nyt­te av spe­sial­un­der­vis­ning, siden intel­li­gens var så arve­lig. For det­te ble han adlet, siden sta­ten da kun­ne spa­re man­ge pen­ger.

En opp­sum­me­ring jeg fikk fra kate­te­ret (fritt etter hukom­mel­sen) var som føl­ger.

(mer…)