Tester som mestrer

Sendt til Dag­bla­det som kom­men­tar til http://www.dagbladet.no/a/20693083/ 2012-03-16 og refu­sert av Dag­bla­det 2012-03-19

PISA meg her og PISA meg der

PISA-resul­ta­te­ne viser at vi lig­ger litt under gjen­nom­snit­tet og har gjort det siden år 2000. And­re tolk­nin­ger er mind­re sann­syn­li­ge, men de kan like­vel være rik­ti­ge.

Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

Kul­tur­av­de­lin­ga i Roga­land fyl­kes­kom­mu­ne kom­mer med et at av de mest data­an­alfa­be­tis­ke utspil­le­ne ← ← jeg har sett på len­ge. Nei, en data­ma­skin er ikke en magisk dings som man blir proff på bare av å bru­ke den og av å opp­da­ge mulig­he­te­ne. Skal man lære seg å bru­ke data ordent­lig, må man kun­ne mye. […]

Hva med å kunne litt, Isaksen? Om belønning i skolen.

Tor­bjø­en Røe Isak­sen for­sø­ker å utdy­pe hva han mener med å sat­se på beløn­ning i sko­len. For Høy­re er det tyde­lig­vis fort­satt bare inter­es­sant å base­re seg på forsk­ning hvis resul­ta­te­ne er salg­ba­re.

nb_NONorwegian