Mobbing i skolen, tiltak som ikke virker, og hvorfor menn ikke deltar

Jeg var nylig, som FAU-repre­sen­tant, til­ste­de i et møte hvor det ble fore­slått akti­vi­te­ter mot mob­bing som jeg ikke kom­mer til å ta del i for­di jeg anser det som bort­kas­tet tid. Her kom­mer det litt om hva og hvor­for.

Con­ti­nue read­ing «Mob­bing i sko­len, til­tak som ikke vir­ker, og hvor­for menn ikke del­tar»

Om begavede barn og to lærere som ikke ønsker å forstå dem

Den fas­te lese­ren av den­ne blog­gen vil muli­gens ha fått med seg at når jeg ikke blog­ger, er jeg psy­ko­log, og noe av det jeg job­ber med som psy­ko­log, er bega­ve­de barn som er mis­tiplas­set i sko­len (hva jeg er når jeg blog­ger kan man sak­tens spe­ku­le­re i). Det er nylig kom­met to blogg-artik­ler fra lære­re:

hvor det solid doku­men­te­res at det er all mulig grunn til å støt­te arbei­det for de bega­ve­de barn.

I den sam­men­hen­gen vi snak­ker om nå, fin­nes det hoved­sa­ke­lig to slags bega­ve­de barn: De som skå­rer høyt på IQ-tes­ter og hvor pre­sta­sjo­ne­ne på sko­len ikke står i stil med det­te: Alt­så de hvor ver­ken lære­re, for­eld­re eller barn for­står at bar­net bur­de ha pres­tert mye bed­re. Også er det de som helt klart er skole­flin­ke. I den­ne sam­men­hen­gen snak­ker vi alt­så om barn som helt spe­si­fikt har en egen bega­vel­se når det gjel­der det å kun­ne ten­ke. 

Sko­len, PPT og BUP (de to sist­nevn­te er da instan­ser som har som opp­ga­ve å vei­le­de evt. gi tera­pi til barn som er mis­til­pas­set) har nor­malt solid kom­pe­tan­se på barn med atferds­vans­ker eller lære­vans­ker. Grun­nen til at noen psy­ko­lo­ger, f.eks. jeg, er opp­tatt av bega­ve­de barn er at også bega­ve­de barn kan ha utford­rin­ger på sko­len. Dis­se utford­rin­ge­ne, som det gis to ekla­tan­te eksemp­ler på i det føl­gen­de, er ikke så godt for­stått.

Jeg vil i det føl­gen­de gjø­re mitt for at to lære­re føler seg støtt

Con­ti­nue read­ing «Om bega­ve­de barn og to lære­re som ikke øns­ker å for­stå dem»

Tester som mestrer

Sendt til Dag­bla­det som kom­men­tar til Barn som mest­rer – og ikke mest­rer 2012-03-16 og refu­sert av Dag­bla­det 2012-03-19

Petter­s­vold og Øst­rem leve­rer en beti­me­lig og ven­tet kri­tikk av tes­ting av barne­hage­barn Dag­bla­det 15. mars i år. Noe av kri­tik­ken tref­fer imid­ler­tid ikke der den skal.

Con­ti­nue read­ing «Tes­ter som mest­rer»

PISA meg her og PISA meg der

Jeg var på TV her om dagen, shang­hai­et inn til Mor­gen­ny­he­te­ne i NRK pga Twit­ter. Inn­sla­get kan du se her. I det føl­gen­de vil jeg for­tel­le hva jeg skul­le ha sagt. Kon­klu­sjo­nen er helt nederst, så les den først om du synes fag­stof­fet blir litt tungt.

Con­ti­nue read­ing «PISA meg her og PISA meg der»

Send Jesper Juul tilbake til Danmark!

Jeg fikk nok av Jesper Juul alt da jeg les­te hans mag­num opus, Ditt Bega­ve­de Barn. Nå har jeg av og til lest spal­te­ne hans i Dag­bla­det og i Aften­pos­ten. Pro­ble­met med Juul, slik jeg ser det, er at han ikke kan gi fra seg noe annet enn selv­føl­ge­lig­he­ter. Noe som ikke had­de vært noe pro­blem der­som alle selv­føl­ge­lig­he­ter had­de vært san­ne. Men de er ikke det. Han mang­ler fag­kom­pe­tan­se innen­for selv det mest ele­men­tæ­re, noe som gjør at enkel­te av selv­føl­ge­lig­he­te­ne hans er direk­te ska­de­li­ge. Det som er kjerne­kom­pe­tan­sen hans er å vir­ke klok ved å snak­ke folk etter mun­nen.

Con­ti­nue read­ing «Send Jesper Juul til­ba­ke til Dan­mark!»

Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

SafariScreenSnapz006.png

Kul­tur­av­de­lin­ga i Roga­land fyl­kes­kom­mu­ne kom­mer med et at av de mest data­an­alfa­be­tis­ke utspil­le­ne jeg har sett på len­ge.

Nei, en data­ma­skin er ikke en magisk dings som man blir proff på bare av å bru­ke den og av å opp­da­ge mulig­he­te­ne. Skal man lære seg å bru­ke data ordent­lig, må man kun­ne mye. Det man lærer av å spil­le spill på en data­ma­skin er at man kan spil­le spill på den. Man lærer ikke å lage sti­ler i Word; at det går an på bru­ke and­re pro­gram­mer til å skri­ve teks­ter enn Word; og man lærer ikke at stan­dar­di­se­ring av doku­ment­for­ma­ter ikke betyr at alle skal bru­ke Word. For eksem­pel.

Con­ti­nue read­ing «Nei, man får ikke øket IT-kom­pe­tan­se av å spil­le data­spill»

Hva med å kunne litt, Isaksen? Om belønning i skolen.

Tor­bjø­en Røe Isak­sen for­sø­ker å utdy­pe hva han mener med å sat­se på beløn­ning i sko­len. For Høy­re er det tyde­lig­vis fort­satt bare inter­es­sant å base­re seg på forsk­ning hvis resul­ta­te­ne er salg­ba­re.

Con­ti­nue read­ing «Hva med å kun­ne litt, Isak­sen? Om beløn­ning i sko­len.»