Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke sam­men­hen­ger i det sis­te, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som sli­ter fak­tisk er bega­ve­de, eller om det er noe for­eld­re­ne bare tror. Con­ti­nue read­ing «Tre år med WISC-tes­ting av pre­sump­tivt bega­ve­de barn: Ei opp­sum­me­ring»

Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en IQ-test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en IQ-test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er IQ (blant annet) blitt målt.

Con­ti­nue read­ing «Hvem kan tol­ke og admi­ni­stre­re WISC (og WPPSI og WAIS)?»

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en intel­li­gens­test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intel­li­gens­test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er intel­li­gens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len, hvor de sum­mer­te skå­re­ne står. Du har nor­malt ver­ken behov for eller rett til å se res­ten av pro­to­kol­len, i og med at den er hem­me­lig for­di den inne­hol­der deler av fasi­ten til WISC. Du har hel­ler ikke for­ut­set­ning for å for­stå den der­som du ikke er psy­ko­log eller lisen­siert WISC-bru­ker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behand­lings­må­ten i for­valt­nings­sa­ker (for­valt­nings­lo­ven) som regu­le­rer for­eld­re­nes adgang til å se skå­re­ne, sær­lig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som for­el­der rett til inn­syn for­di resul­ta­te­ne er en del av jour­na­len. Du kan kla­ge til Fyl­kes­man­nen på avslag om inn­syn.

Res­ten av den­ne blogg­pos­ten sier litt om hva de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len sier.

(mer…)

Et år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke artik­ler i Stav­an­ger Aften­blad den sis­te tida, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som sli­ter fak­tisk er bega­ve­de, eller om det er noe for­eld­re­ne bare tror.

Con­ti­nue read­ing «Et år med WISC-tes­ting av pre­sump­tivt bega­ve­de barn: Ei opp­sum­me­ring»

Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6 – 16

Det har vært øns­ke, for­mid­let til både Men­sa og Lyk­ke­li­ge barn, å ha fle­re til­bud for pri­vat WISC-tes­ting av barn. Del­vis for­di PPT nødig utre­der barn bare der­som for­eld­re mis­ten­ker at bar­net er bega­vet, og del­vis for­di man­ge kom­mu­ner har lang vente­tid hvor WISC-tes­ting er en flaske­hals. Men­sa til­byr pri­vat WISC-tes­ting nå.

Con­ti­nue read­ing «Da kan vi intel­li­gens­tes­te barn i alde­ren 6 – 16»