Hvordan lese WISC: Aldersekvivalenter

Alder­s­ekvi­va­len­ter er en form for resul­tat­mål som bru­kes i psy­ko­lo­gis­ke og peda­go­gis­ke tes­ter for å sam­men­lig­ne et indi­vids ytel­se med gjen­nom­snitt­lig ytel­se av indi­vi­der i en bestemt alders­grup­pe. Hvis, for eksem­pel, en seks år gam­mel elevs lese­fer­dig­he­ter er på nivå med gjen­nom­snit­tet for åtte­årin­ger, kan test­re­sul­ta­tet gi en alder­s­ekvi­va­lens på åtte år. Det­te kan synes […]

Hvordan lese WISC: PHI – Prosesseringshastighet

Pro­sess­has­tig­hets­in­dek­sen (PHI) er en del av WISC-tes­­ten og måler et barns evne til raskt og nøy­ak­tig å bear­bei­de enkel visu­ell infor­ma­sjon. Det­te inklu­de­rer has­tig­he­ten som bar­net kan skan­ne, skil­le mel­lom og sekven­si­elt ord­ne visu­ell infor­ma­sjon, som er avgjø­ren­de for man­ge hver­dags­li­ge og aka­de­mis­ke opp­ga­ver. En høy PHI-skår kan indi­ke­re at et barn er i stand […]

Hvordan lese WISC: AMI – Arbeidsminne

AMI er et mål på et barns arbeids­min­ne, som er evnen til å mid­ler­ti­dig lag­re og mani­pu­le­re infor­ma­sjon i tan­ke­ne. Det­te er en kri­tisk fer­dig­het for å utfø­re man­ge kog­ni­ti­ve opp­ga­ver, så som pro­blem­løs­ning, mate­ma­tisk bereg­ning og for­stå­el­se av kom­plek­se teks­ter. En høy AMI-skår tyder på at bar­net effek­tivt kan hånd­te­re mye infor­ma­sjon sam­ti­dig, noe […]

Til forberedelse før WISC-testing

Om WISC WISC‑V bru­kes nor­malt for å kart­leg­ge intel­li­gens­pro­fil hos barn mel­lom 6 – 16. Den er utvik­let av Pear­son Assess­ment i USA, og er over­satt og til­rette­lagt for nors­ke for­hold. Den opp­da­te­res jevn­lig.

Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.

Hvordan lese WISC: VSI – Visuospatial forståelsesindeks

VSI står for Visu­ell-Spa­­ti­al Indeks og er en del av WISC-tes­­ten som måler bar­nets evne til å behand­le visu­ell og rom­lig infor­ma­sjon. Det­te inne­bæ­rer evnen til å orga­ni­se­re, mani­pu­le­re og tol­ke visu­el­le sti­mu­li, samt å for­stå rom­li­ge rela­sjo­ner mel­lom objek­ter.

Hvordan lese WISC: VFI – Verbal Forståelsesindeks

VFI står for Ver­bal For­stå­el­ses­in­deks og måler krys­tal­li­sert intel­li­gens. Det­te er den kunn­ska­pen vi til­eg­ner oss gjen­nom livet og vår evne til å få med oss ting vi ikke nød­ven­dig­vis er moti­ver­te for å lære.

nb_NONorwegian