Bloggåret 2009 – de mest populære innlegg på www.grendel.no

Vel, her er godt nytt og dår­lig nytt. Godt nytt er at blog­gen har fas­te lese­re. Dår­lig nytt er at blog­gen så å si ikke har lese­re.

De mest populære innleggene:

På 10. plass: Har du lest fle­re enn seks klas­sis­ke bøker?
I og med at den­ne blog­gen ikke har lese­re, blir det sjel­den til at noen sen­der memer vide­re til meg, men jeg leser da blog­ger sjøl og pluk­ker av og til med meg noen. Nå skal det ha vist seg at påstan­den fra BBC visst­nok var feil­si­tert, men her er nå ei lis­te over klas­sis­ke bøker med de jeg har lest krys­set av, som om det skul­le inter­es­se­re noen.
På 9. plass: Hvor­for Mac er bed­re enn Win­dows
En evig klas­si­ker. Jeg vet ikke hvor mye du eller bedrif­ten din vil spa­re på å gå fra Win­dows til Mac, jeg reg­ner med at inves­te­rin­ga vil beta­le seg til­ba­ke i løpet av ca. 1½ år. Alt som står der er ikke sant len­ger, MacOS X var et skritt til­ba­ke i bru­ker­venn­lig­het sam­men­lig­net med MacOS 9; på den annen side har vi også nylig fått den kata­stro­fen som er Win­dows Vis­ta. Det som pla­ger meg mest med MacOS X i for­hold til MacOS 9 er at MacOS X i langt stør­re grad bru­ker aggres­sivt fokus og ikke-moda­le dia­lo­ger. Det jeg liker best med MacOS X er alt som den til­byr av auto­ma­ti­se­ring og enkel pro­gram­me­ring av ruti­ner, men sånt ser man jo ikke av å set­te seg ned ved maski­nen og star­te Word, man må fak­tisk vite litt.
På 8. plass: Forsk­ning: Er det mulig å vur­de­re men­nes­ker basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der?
Hvor­for så lang tid før det ble pub­li­sert forsk­ning på sosia­le media? De har jo eksis­tert i man­ge måne­der? Jo, det tar tid å få utgitt ordent­lig forsk­ning: Noen skal ha en idé til et pro­sjekt, det skal søkes støt­te til det, det skal inn­vil­ges støt­te til det, arbei­det skal gjø­res, og det kan ta år fra en artik­kel er mot­tatt av et tids­skrift til det er god­tatt og til­slutt pub­li­sert. Der­for er det ikke rart det ikke kom ordent­lig forsk­ning på sosia­le nett­ste­der før i 2009.
På 7. plass: Vi er ikke så tole­ran­te, noen av oss
Det skal være et eksem­pel på mod­ning å være enig i at alle sider har rett, selv om det ofte med­fø­rer at man må gå med på at rødt er grønt og at ørre­te­ne bor i trær­ne. Det er fak­tisk van­lig­vis sånn at der­som to sider er ueni­ge, så har en av dem mer rett enn den and­re, og der­som det er sant at den klo­kes­te gir seg, som beste­mora mi ofte sa, så er det ikke rart at men­nes­ke­he­ten skri­der så lang­somt frem. Men at into­le­ran­se er van­li­ge­re enn vi tror hol­der jeg på.
På 6. plass: Forsk­nig på evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gi har ikke poli­tisk rele­vans
Et pro­blem med debatt rundt kon­se­kven­sen av forsk­nings­re­sul­ta­ter er at de aller fær­res­te men­nes­ker har evne til abs­trakt tenk­ning. Hvis det f.eks. viser seg at det fin­nes kjønns­mes­si­ge for­skjel­ler mel­lom men­nes­ker, drei­er debat­ten seg straks om hvem som har noe å vin­ne på dis­se forsk­nings­re­sul­ta­te­ne og om de morals­ke kon­se­kven­se­ne der­som det­te blir god­tatt, hel­ler enn hva som i så fall må gjø­res for å ska­pe et rett­fer­dig sam­funn. Den debat­ten jeg så for meg vil­le rase om evo­lu­sjons­bio­lo­gi i høst fant så i si ikke sted, for­hå­pent­lig­vis (men dess­ver­re sann­syn­lig­vis ikke) for­di de fas­te gjen­gan­ger­ne i avis­de­bat­te­ne opp­da­get at de måt­te kun­ne vel­dig mye før de kun­ne si noe vet­tugt om det.
På 5. plass: Sosio­bio­lo­gi: Arve­lig betyr ikke ufor­an­der­lig
En av kjer­ne­ne i debat­ten om sosio­bio­lo­gi er fryk­ten for at vik­ti­ge men­nes­ke­li­ge trekk skul­le vise seg å være bio­lo­gis­ke, for da er det ikke mulig å gjø­re noe med dem. Å for­kla­re hvor­for arve­lig ikke på noen måte betyr ufor­an­der­lig er en vik­tig opp­ga­ve som ingen har løst, hel­ler ikke jeg.
På 4. plass: Lær dob­belt så fort med halve inn­sat­sen: Direct Instruction/Precision Teaching
Det­te er det revo­lu­sjo­ne­ren­de blogg­inn­leg­get som skul­le for­kla­re lærer­ne hva de gjør galt og få dem til å skjøn­ne at det ikke bare er alt det som er rundt sko­len som bør end­res for at ele­ve­ne skal begyn­ne å lære igjen, det er ting man kan gjø­re med hva lærer­ne fak­tisk gjør. Pro­ble­met er at lære­re tror at det de gjør i sko­len først og fremst er basert på med­fød­te egen­ska­per og natur­lig talent, så enhver antyd­ning om at de bør gjø­re and­re ting enn de gjør blir sett på som en ned­vur­de­ring av dem som men­nes­ker. Og det er jo ikke noe egnet utgangs­punkt for dis­ku­sjon.

Så var det pallplassering, da:

Bronse: PC i skolen betraktet som skadelig

Jeg hus­ker godt den gan­gen data i sko­len skul­le revo­lu­sjo­ne­re under­vis­nin­ga. Det var før Mac og PC. Det var før det mes­te. I og med at peda­go­ger ikke har læring som pen­sum og ikke vet hvor­dan læring fore­går (se 4. plass i år) er det ingen grunn til å tro at inn­fø­ring av IT (det heter ikke IKT) i sko­len har noen ver­di for noen and­re enn IT-leve­ran­dø­re­ne.

Sølv: Hold politikerne unna skolepolitikken

Skole­po­li­ti­ke­re er maski­ner som sier ting om sko­len som de håper vil gi par­ti­et deres fle­re stem­mer. Det er vel­dig vik­tig å ikke si noe annet enn akku­rat det vel­ger­ne øns­ker å høre, det er ingen­ting som sik­rer parti­lo­ja­li­tet som å høre at poli­ti­ker­ne er eni­ge med en selv om ting som ikke har noen kon­se­kven­ser for en selv. Ikke på kort sikt, i hvert fall. Det litt kil­ne her er at det som bør gjø­res med sko­len er helt and­re ting enn det folk tror bør gjø­res med sko­len, men det tør ikke poli­ti­ke­re som har makt si: Ele­ve­ne har uan­sett ikke stem­me­rett. Jeg har fått litt pep­per for å være spe­si­elt ute etter Høy­re, men de and­re par­ti­ene er ikke det år bed­re. Isak­sen og Erik­sen Sørei­de er bare så kla­re i bud­ska­pe­ne sine. Det dun­kelt sag­te er vans­ke­ligst å si noe tref­fen­de om.

Gull: RIP Erik Naggum (1965 – 2009)

Man skal ikke si noe vondt om de døde. Å skri­ve en nekro­log over Erik Nag­g­um uten å skri­ve noe stygt om ham er umu­lig. Jeg gjor­de så godt jeg kun­ne.

Og vinneren er:

For å avslut­te og opp­sum­me­re: Det mest popu­læ­re jeg har er ikke blog­gen i det hele tatt, men FAQ-en om typo­gra­fi. Det som står der er ana­ta­ge­lig evig inter­es­sant for­di det som står der først og fremst er svar på ofte stil­te spørs­mål, det som står der er føl­ge­lig ikke nød­ven­dig­vis ting jeg synes det er moro å skri­ve om men som jeg vet at det er van­lig å lure på.

Vin­ne­ren, alt­så: Svar på ofte stil­te spørs­mål på no.fag.typografi.

nb_NONorwegian