Det sosiale tyranni

Gene­ra­sjon pre­sta­sjon er stres­set, mel­des det. Dvs. det mel­des ikke uni­sont – dagens ung­dom er sun­ne­re og prek­ti­ge­re enn på len­ge, og det går stort sett bra med dem, mel­der and­re. Prøve­pres­set er en stor belast­ning på skole­ele­ve­ne, og det er karak­ter­ja­get for å kom­me inn på de mest popu­læ­re stu­die­ne også.

Om kaffegrut og personlighetstester

Paul Mox­nes får frys­nin­ger i Aften­pos­ten 11 august av ide­en om å bru­ke per­­son­­lig­hets- og evne­tes­ter til selek­sjon ved stu­di­er, som ble fore­slått av Rudi Myr­vang i Aften­pos­ten 30. juli. Akku­rat den pro­blem­stil­lin­gen kan Rudi videre­føre, men jeg øns­ker å gå litt vide­re på kaffe­gru­ten som Mox­nes trek­ker fram.

Frels meg fra de gode

Jeg har ofte lurt på hva det er som skjer når gode men­nes­ker gjør gru­som­me ting.   PDF-utga­­ve

ADHD er ikke det du tror det er

En av de artigs­te tin­ge­ne jeg gjør, er å gi til­bake­mel­ding til men­nes­ker som bestil­ler Big 5‑testing av meg. Av og til får de mer på kjø­pet enn de fore­stil­te seg. En dia­gno­se, for eksem­pel. PDF-utga­­ve

9 psykologer om barnevern

Ni psy­ko­lo­ger send­te en kom­men­tar om ny barne­vern­lov til stor­tin­gets fami­­lie- og kul­tur­ko­mi­té, hvor vi ba dem utset­te arbei­det med ny barne­vern­lov til det var stør­re klar­het i hva pro­ble­met fak­tisk var.

De mest populære artiklene på blog.grendel.no i 2021

En tra­di­sjon jeg for­lot for noen år siden, uten at jeg vet hvor­for, er å skri­ve litt om de mest popu­læ­re artik­le­ne fra året før. Debatt­ar­tik­le­ne jeg la ut her for len­ge siden er det sjel­den noen som leser. Ikke så rart; de er gam­le 🙂 Og jeg har gjen­tatt meg selv and­re ste­der. Det […]

Er det kjønnforskjeller i personlighet mellom kvinner og menn?

Hvis du ser i lit­te­ra­tu­ren, og da sær­lig i kjønns­forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren, vi du se at det ikke er for­skjel­ler i per­son­lig­het mel­lom kvin­ner og menn. I hvert fall ikke så mye å skri­ve hjem om. Her er en ana­ly­se av hvor­dan 6576 kvin­ner og menn har besvart www.personlighetstesting.no.

Om stress og depresjon, og hvordan man ser forskjell

Noe for­søks­vis om hvor­dan man avdek­ker stress og depre­sjon hos kli­en­ter, hva for­skjel­le­ne er, og hva kli­en­te­ne kan gjø­re før de får behand­ling, del­vis inspi­rert av Man­ge med alvor­lig kro­nisk stress har blitt feil­be­hand­let.

Hva Hattie faktisk skriver om nivådeling

Her er side­ne hvor det står at det ikke gir noen effekt å grup­pe­re ele­ver etter evne. Hat­ties doku­men­ta­sjon er at det­te har liten effekt. Det som kom­mer vide­re blir da gjer­ne ute­latt.

nb_NONorwegian