De mest populære artiklene på blog.grendel.no i 2021

En tra­di­sjon jeg for­lot for noen år siden, uten at jeg vet hvor­for, er å skri­ve litt om de mest popu­læ­re artik­le­ne fra året før. Debatt­ar­tik­le­ne jeg la ut her for len­ge siden er det sjel­den noen som leser. Ikke så rart; de er gam­le 🙂 Og jeg har gjen­tatt meg selv and­re ste­der. Det er mest fag­ar­tik­ler som folk leser her. De fles­te artik­le­ne er fær­re enn tre år gam­le, men det er noen klas­si­ke­re (mer enn fem år).

Con­ti­nue read­ing

Er det kjønnforskjeller i personlighet mellom kvinner og menn?

Hvis du ser i lit­te­ra­tu­ren, og da sær­lig i kjønns­forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren, vi du se at det ikke er for­skjel­ler i per­son­lig­het mel­lom kvin­ner og menn. I hvert fall ikke så mye å skri­ve hjem om.

Her er en ana­ly­se av hvor­dan 6576 kvin­ner og menn har besvart www.personlighetstesting.no.

Con­ti­nue read­ing

Om Udirs kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Sammendrag

Føl­gen­de doku­ment er en kri­tisk gjen­nom­gå­el­se av UDIRs kom­pe­tanse­pak­ke Ele­ver med stort lærings­po­ten­si­al. Kri­tisk, for­di vei­le­de­ren som den frem­står nå er for pro­ble­ma­tisk.

Con­ti­nue read­ing «Om Udirs kom­pe­tanse­pak­ke for ele­ver med høyt lærings­po­ten­si­al»

Hvordan lese WISC: FRI – Flytende Resonneringsindeks

WISC (Wechs­ler Intel­li­gen­ce Sca­le for Child­ren) er en mye brukt intel­li­gens­test for barn og ung­dom, og FRI (Fly­ten­de Reson­ne­rings­in­deks) er en vik­tig del av den­ne tes­ten. FRI måler fly­ten­de intel­li­gens, som er en grunn­leg­gen­de kog­ni­tiv evne. I den­ne artik­ke­len vil vi for­kla­re hva FRI er og hva det betyr for et barns læring og pro­blem­løs­ning.

(mer…)