Å Møte følelser: En guide

Vi er alle kjent med det kao­set av følel­ser som men­neske­li­vet kan brin­ge. Følel­ser kan være inten­se, for­vir­ren­de, vak­re, skrem­men­de, og alt imel­lom. De har makt til å farge­leg­ge våre opp­le­vel­ser, dri­ve våre hand­lin­ger, og til og med for­me vår iden­ti­tet. Men hvor ofte stop­per vi opp for å vir­ke­lig møte og utfors­ke dis­se kraf­ti­ge […]

Er psykologi en vitenskap?

Det førs­te opp­sla­get jeg får når jeg spør Goog­le om hva som defi­ne­rer en viten­skap, er The sys­te­ma­tic study of the struc­tu­re and beha­viour of the phy­si­cal and natu­ral world through obser­va­tion, expe­ri­men­ta­tion, and the tes­ting of the­ories against the evi­den­ce obtai­ned.

Problemet med Dunning-Kruger-effekten, for dummies

psykologisk.no har ende­lig pluk­ket opp noe som har vært kjent ei god stund, alt­så at det er pro­ble­mer med ana­ly­sen i det kjen­te stu­di­et Unskil­led and una­wa­re of it, som skap­te nav­net «Dun­­ning-Kru­­ger-effek­­ten».

Hvordan lese WISC: VSI – Visuospatial forståelsesindeks

VSI står for Visu­ell-Spa­­ti­al Indeks og er en del av WISC-tes­­ten som måler bar­nets evne til å behand­le visu­ell og rom­lig infor­ma­sjon. Det­te inne­bæ­rer evnen til å orga­ni­se­re, mani­pu­le­re og tol­ke visu­el­le sti­mu­li, samt å for­stå rom­li­ge rela­sjo­ner mel­lom objek­ter.

Om psykologisk trygghet

Psy­ko­lo­gisk trygg­het er en vik­tig fak­tor for men­nes­kers vel­være og kan påvir­ke vår fysis­ke og men­ta­le helse på en stor måte. Det å føle seg trygg og beskyt­tet kan gi oss en følel­se av ro og vel­være, og gjø­re at vi tør å utfors­ke ver­den og ta risi­ko­er. Det kan også være med på å […]

Fritt behandlingsvalg – hva nå?

Vik­tig bud­skap! Det­te er en per­son som har kjent på krop­pen hva det vil si å ikke bli hørt eller sett. Nå står han og man­ge hund­re i fare for å mis­te et ver­di­fullt til­bud. Del gjer­ne den­ne video­en og støtt opp rundt de som tren­ger hjelp!

nb_NONorwegian