forskning.no lar tøyseforskere ved Noregs Landbrukshøgskole røre om intelligens

Vi er ikke ukjent med at forskning.no ikke tar psy­ko­lo­gi på alvor. Deres nyes­te blem­me er dog mer alvor­lig enn den for­ri­ge. En ting er å mis­for­stå en kjapp notis. Men kro­nik­ken Under­vis­ning må til­pas­ses intel­li­gens viser total man­gel på vil­je til kva­li­tets­kon­troll. Det enes­te jeg er enig med artik­ke­len i, er over­skrif­ten. Res­ten … vel, her er et utdrag av noe av det jeg stei­ler over. Con­ti­nue read­ing «forskning.no lar tøyse­fors­ke­re ved Noregs Land­bruks­høg­sko­le røre om intel­li­gens»

Se ekte personlighetstesting med Big 5!

For de som vir­ke­lig er inter­es­sert i det­te med per­son­lig­hets­tes­ting – og kan­skje sær­lig for de som er inter­es­sert i Big 5, fin­nes det nå en ypper­lig anled­ning til å se det­te i prak­sis. Con­ti­nue read­ing «Se ekte per­son­lig­hets­tes­ting med Big 5!»

Hvorfor emosjonell intelligens ikke finnes

Uttryk­ket, ordet, begre­pet «emo­sjo­nell intel­li­gens» høres vel­dig ut som noe som bur­de fin­nes – og har slått vel­dig an i man­ge kret­ser. Her er om hvor­for vi må lete vide­re. Con­ti­nue read­ing «Hvor­for emo­sjo­nell intel­li­gens ikke fin­nes»

Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kom­met en del respon­ser på blogg­inn­leg­get hvor jeg viser at dyk­ti­ge orga­ni­sa­sjons­kon­su­len­ter som har kjent hver­and­re len­ge, ikke har den mins­te anel­se om hvor smar­te de er i for­hold til hver­and­re. Nå viser det seg at litt pei­ling har de tross alt.  Con­ti­nue read­ing «Det er vir­ke­lig vans­ke­lig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.»

Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir tem­me­lig ofte, og en god del i det sis­te pga vis­se blogg­inn­legg, spurt om hvil­ke tes­ter man bør være ser­ti­fi­sert på. Jeg lurer på å stil­le det litt på hodet: Hvem er inter­es­sert i et kurs hvor man lærer det per­son­lig­hets­tes­te­ne viser?

Con­ti­nue read­ing «Hvem er inter­es­sert i kurs om sam­men­hen­gen mel­lom per­son­lig­hets­tes­ter og per­son­lig­hets­mo­del­ler?»

Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

forskning.no mel­der at svens­ke­ne har gjort noe jeg har øns­ket meg len­ge – per­son­lig­hets- og IQ-tes­tet ele­ver for å fin­ne ut hvil­ke per­son­lig­hets­fak­to­rer som er rele­van­te for å få gode karak­te­rer.

Con­ti­nue read­ing «Sko­len beløn­ner plikt­tro og nev­ro­tis­ke ele­ver»

Arbeidsgivere foretrekker utadvendte: Vet de hva de ser etter?

Ser på finn.no nå. 1502 stil­lin­ger for utad­vend­te, 0 for inn­ad­vend­te og ca 5 for intel­li­gen­te (dog stort sett sosi­alt).

Con­ti­nue read­ing «Arbeids­gi­ve­re fore­trek­ker utad­vend­te: Vet de hva de ser etter?»

Gratis fagprat om personlighetstesting

Gra­tis fag­prat om per­son­lig­hets­tes­ting

Hver som­mer i agurk­tida blus­ser debat­ten om per­son­lig­hets­tes­ting opp (i som­mer var den sær­lig i Dagens Nærings­liv, som dess­ver­re nor­malt ikke leg­ger ut artik­ler på Web – de som er vel­sig­net med Atekst (f.eks. stu­den­ter og aka­de­mi­ke­re)) kan fin­ne artik­le­ne der.

Debat­ten om per­son­lig­hets­tes­ting pre­ges nor­malt ikke av at noen av del­ta­ker­ne i debat­ten vet sær­lig mye om hva det er, og pre­sump­tivt opp­ly­sen­de kom­men­ta­rer fra meg i media later til å ha depri­me­ren­de begren­set effekt. Der­for ble jeg enig med Super­tors­dag, som er et til­tak som sprin­ger ut av Linke­dIn Nor­ge, å pre­sen­te­re om tes­ter på, vel, en Super­tors­dag. Super­tors­dag er hver sis­te tors­dag i måne­den på Dr. Jekyll’s Pub i Oslo, ved siden av Klin­gen­berg Kino.  De har god whis­ky.

Nær­me­re bestemt Super­tors­dag 30. sep­tem­ber kl 17.

Det kos­ter ingen­ting å møte opp, men det er snilt og hyg­ge­lig om de inter­es­ser­te er snil­le &

  1. Regist­re­rer seg på Linke­dIn
  2. Mel­der seg inn i grup­pa Norge/Norway
  3. Sier fra at de skal kom­me.

Pro­gram­met er i prin­sip­pet klart, men ingen­ting er hog­get i stein. Det er natur­lig­vis øns­ke­lig med øns­ker om hva som kan tas opp.