Microsoft Word: Vi må kreve mer av brukerne

Det er vans­ke­lig å unn­gå å kjen­ne igjen frust­ra­sjo­nen Hanne Øst­li Jakob­sen beskri­ver i Mor­gen­bla­det 2023-11-01. Jeg bru­ker selv Word så lite jeg kan, skal det se bra ut, bru­ker jeg LaTeX, som har opp­rin­nel­se fra 1977. Selv om jeg er enig i pro­ble­met hun beskri­ver, støt­ter jeg ikke løs­nin­gen hun pre­sen­te­rer.

Hvorfor tilknytningsteori ennå ikke kan begrunne omsorgsovertagelse: En kritisk vurdering

Hvorfor tilknytningsteori ennå ikke kan begrunne omsorgsovertakelser, by Midjoruney

Til­knyt­nings­teori har len­ge vært et popu­lært tema innen psy­ko­lo­gi og utvik­lings­vi­ten­skap. Men hvor rele­vant er den­ne teori­en når det kom­mer til retts­li­ge avgjø­rel­ser om omsorgs­over­ta­gel­se? En nylig pub­li­sert kon­sen­sus­ut­ta­lel­se () gir en nyan­sert, men kri­tisk vur­de­ring av til­knyt­nings­teori, spe­si­elt i for­hold til dens anven­del­se i retts­sys­te­met. I det­te inn­leg­get vil vi foku­se­re på to hoved­punk­ter: […]

Helseplattformen: Når leverandørens ansvar forsvinner i skyggen av dårlig design

Helseplattformen: Når Leverandørens Ansvar Forsvinner i Skyggen av Dårlig Design, by MIdjourney

Nylig har det opp­stått en offent­lig fei­de mel­lom Helse­platt­for­men AS og St. Olavs hos­pi­tal. Mens Helse­platt­for­men AS kre­ver en offent­lig bekla­gel­se fra syke­hu­set for utta­lel­ser om det nye jour­nal­sys­te­met, peker syke­hu­set på alvor­li­ge mang­ler i sys­te­met som har ført til for­sin­ket behand­ling for pasi­en­ter. Men hvem bærer egent­lig ansva­ret for den­ne situa­sjo­nen?

En kritisk vurdering av psykologisk praksis: Hvor gikk det galt?

Inn­led­ning I en nylig pub­li­sert artik­kel på Psykologisk.no deler en ung mann sin opp­le­vel­se med det offent­li­ge helse­ve­se­net i Nor­ge. Hans erfa­ring med en psy­ko­log han opp­søk­te for utred­ning av ADHD og dag­lig­dag­se utford­rin­ger, var alt annet enn posi­tiv. Det­te gir grunn til å stil­le spørs­mål ved den prak­si­sen som ble fulgt, spe­si­elt når vi […]

Empati, Fortvilelse og Vold

Det skjer fæle ting i Midt-Østen igjen – ver­re enn på len­ge, noen sier ver­re enn noen­sin­ne. Jeg tør ikke prø­ve meg på noen ana­ly­se av kon­flik­ten, jeg har ven­ner på beg­ge sider og øns­ker å behol­de dem. Sam­ti­dig er det vans­ke­lig å unn­gå at det duk­ker opp tan­ker rundt det­te som enkel­te kan­skje kan […]

Nærhet over Distanse: Terapeutens Rolle i Møte med Klientens Følelser

Intro­duk­sjon I en tid hvor tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger og stan­dar­di­ser­te meto­der blir sta­dig mer popu­læ­re i psyko­te­ra­pi, er det vik­tig å stil­le spørs­mål ved hva vi kan mis­te i den­ne pro­ses­sen. Jens Bjør­ne­boes «Bes­tia­li­te­tens tri­lo­gi» gir oss en inn­gang til å reflek­te­re over det­te. Bjør­ne­boe utfors­ker hvor­dan tek­no­lo­gi og byrå­kra­ti kan dis­tan­se­re oss fra våre gru­som­me […]

Intelligens: Fordeler og ulemper

Inn­led­ning Intel­li­gens­kvo­ti­ent (IQ) har len­ge vært et kon­tro­ver­si­elt tema, både i aka­de­mis­ke kret­ser og i offent­lig dis­kurs. Mens noen ser på høy IQ som en nøk­kel til suk­sess, mener and­re at det kan være en tve­eg­get sverd. I den­ne artik­ke­len vil vi utfors­ke hva viten­ska­pen sier om de posi­ti­ve og neg­a­ti­ve effek­te­ne av høy IQ.

nb_NONorwegian