Vår overdrevne selvtillit i vurdering av andre

Vi men­nes­ker er ikke gode til å eva­lu­ere hver­and­re. Like­vel bærer vi på en stor mis­for­stå­el­se – en bety­de­lig over­dre­vet tro på vår egen evne til å vur­de­re hver­and­re. Det­te para­dok­set, pak­ket inn i den men­nes­ke­li­ge psy­ken, har sto­re impli­ka­sjo­ner på man­ge områ­der i livet, inklu­dert på arbeids­plas­sen og innen under­hold­ning.

(more…)

Hvordan lese WISC: VSI – Visuospatial forståelsesindeks

VSI står for Visu­ell-Spa­ti­al Indeks og er en del av WISC-tes­ten som måler bar­nets evne til å behand­le visu­ell og rom­lig infor­ma­sjon. Det­te inne­bæ­rer evnen til å orga­ni­se­re, mani­pu­le­re og tol­ke visu­el­le sti­mu­li, samt å for­stå rom­li­ge rela­sjo­ner mel­lom objek­ter.

(more…)

Dassrulltrilogien/The Bog Roll Trilogy

En gang for len­ge siden les­te jeg en omta­le av Karl Ove Knaus­gård. Jeg tror det var i The Guar­di­an. Jeg tror det var den­ne, men er åpen for for­slag om alter­na­ti­ver. Jeg tror jeg tenk­te, mens jeg les­te den, at det for­fat­te­ren egent­lig men­te å si er at «Karl Ove Knaus­gård kan skri­ve to fen­gen­de sider om to tørk med dass­pa­pir. Det kan ikke jeg.  Jeg er så mis­un­ne­lig.» Her er Cha­t­G­PT om to tørk med dass­pa­pir, i sam­me stil som Karl Ove Knaus­gård, Donald Trump, og Michael Moor­cock.

Les vide­re …