Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.

Vår overdrevne selvtillit i vurdering av andre

Vi men­nes­ker er ikke gode til å eva­lu­ere hver­and­re. Like­vel bærer vi på en stor mis­for­stå­el­se – en bety­de­lig over­dre­vet tro på vår egen evne til å vur­de­re hver­and­re. Det­te para­dok­set, pak­ket inn i den men­nes­ke­li­ge psy­ken, har sto­re impli­ka­sjo­ner på man­ge områ­der i livet, inklu­dert på arbeids­plas­sen og innen under­hold­ning.

Er psykologi en vitenskap?

Det førs­te opp­sla­get jeg får når jeg spør Goog­le om hva som defi­ne­rer en viten­skap, er The sys­te­ma­tic study of the struc­tu­re and beha­viour of the phy­si­cal and natu­ral world through obser­va­tion, expe­ri­men­ta­tion, and the tes­ting of the­ories against the evi­den­ce obtai­ned.

Problemet med Dunning-Kruger-effekten, for dummies

psykologisk.no har ende­lig pluk­ket opp noe som har vært kjent ei god stund, alt­så at det er pro­ble­mer med ana­ly­sen i det kjen­te stu­di­et Unskil­led and una­wa­re of it, som skap­te nav­net «Dun­­ning-Kru­­ger-effek­­ten».

Det sosiale tyranni

Gene­ra­sjon pre­sta­sjon er stres­set, mel­des det. Dvs. det mel­des ikke uni­sont – dagens ung­dom er sun­ne­re og prek­ti­ge­re enn på len­ge, og det går stort sett bra med dem, mel­der and­re. Prøve­pres­set er en stor belast­ning på skole­ele­ve­ne, og det er karak­ter­ja­get for å kom­me inn på de mest popu­læ­re stu­die­ne også.

Om kaffegrut og personlighetstester

Paul Mox­nes får frys­nin­ger i Aften­pos­ten 11 august av ide­en om å bru­ke per­­son­­lig­hets- og evne­tes­ter til selek­sjon ved stu­di­er, som ble fore­slått av Rudi Myr­vang i Aften­pos­ten 30. juli. Akku­rat den pro­blem­stil­lin­gen kan Rudi videre­føre, men jeg øns­ker å gå litt vide­re på kaffe­gru­ten som Mox­nes trek­ker fram.

nb_NONorwegian