Det sosiale tyranni

Gene­ra­sjon pre­sta­sjon er stres­set, mel­des det. Dvs. det mel­des ikke uni­sont – dagens ung­dom er sun­ne­re og prek­ti­ge­re enn på len­ge, og det går stort sett bra med dem, mel­der and­re. Prøve­pres­set er en stor belast­ning på skole­ele­ve­ne, og det er karak­ter­ja­get for å kom­me inn på de mest popu­læ­re stu­die­ne også.

Con­ti­nue read­ing

Om kaffegrut og personlighetstester

Paul Mox­nes får frys­nin­ger i Aften­pos­ten 11 august av ide­en om å bru­ke per­son­lig­hets- og evne­tes­ter til selek­sjon ved stu­di­er, som ble fore­slått av Rudi Myr­vang i Aften­pos­ten 30. juli. Akku­rat den pro­blem­stil­lin­gen kan Rudi videre­føre, men jeg øns­ker å gå litt vide­re på kaffe­gru­ten som Mox­nes trek­ker fram.

Les mer

Er det kjønnforskjeller i personlighet mellom kvinner og menn?

Hvis du ser i lit­te­ra­tu­ren, og da sær­lig i kjønns­forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren, vi du se at det ikke er for­skjel­ler i per­son­lig­het mel­lom kvin­ner og menn. I hvert fall ikke så mye å skri­ve hjem om.

Her er en ana­ly­se av hvor­dan 6576 kvin­ner og menn har besvart www.personlighetstesting.no.

Con­ti­nue read­ing