Microsoft Word: Vi må kreve mer av brukerne

Det er vans­ke­lig å unn­gå å kjen­ne igjen frust­ra­sjo­nen Hanne Øst­li Jakob­sen beskri­ver i Mor­gen­bla­det 2023-11-01. Jeg bru­ker selv Word så lite jeg kan, skal det se bra ut, bru­ker jeg LaTeX, som har opp­rin­nel­se fra 1977. Selv om jeg er enig i pro­ble­met hun beskri­ver, støt­ter jeg ikke løs­nin­gen hun pre­sen­te­rer.

Hvordan lese WISC: Aldersekvivalenter

Alder­s­ekvi­va­len­ter er en form for resul­tat­mål som bru­kes i psy­ko­lo­gis­ke og peda­go­gis­ke tes­ter for å sam­men­lig­ne et indi­vids ytel­se med gjen­nom­snitt­lig ytel­se av indi­vi­der i en bestemt alders­grup­pe. Hvis, for eksem­pel, en seks år gam­mel elevs lese­fer­dig­he­ter er på nivå med gjen­nom­snit­tet for åtte­årin­ger, kan test­re­sul­ta­tet gi en alder­s­ekvi­va­lens på åtte år. Det­te kan synes […]

Hvordan lese WISC: PHI – Prosesseringshastighet

Pro­sess­has­tig­hets­in­dek­sen (PHI) er en del av WISC-tes­­ten og måler et barns evne til raskt og nøy­ak­tig å bear­bei­de enkel visu­ell infor­ma­sjon. Det­te inklu­de­rer has­tig­he­ten som bar­net kan skan­ne, skil­le mel­lom og sekven­si­elt ord­ne visu­ell infor­ma­sjon, som er avgjø­ren­de for man­ge hver­dags­li­ge og aka­de­mis­ke opp­ga­ver. En høy PHI-skår kan indi­ke­re at et barn er i stand […]

Hvordan lese WISC: AMI – Arbeidsminne

AMI er et mål på et barns arbeids­min­ne, som er evnen til å mid­ler­ti­dig lag­re og mani­pu­le­re infor­ma­sjon i tan­ke­ne. Det­te er en kri­tisk fer­dig­het for å utfø­re man­ge kog­ni­ti­ve opp­ga­ver, så som pro­blem­løs­ning, mate­ma­tisk bereg­ning og for­stå­el­se av kom­plek­se teks­ter. En høy AMI-skår tyder på at bar­net effek­tivt kan hånd­te­re mye infor­ma­sjon sam­ti­dig, noe […]

Til forberedelse før WISC-testing

Om WISC WISC‑V bru­kes nor­malt for å kart­leg­ge intel­li­gens­pro­fil hos barn mel­lom 6 – 16. Den er utvik­let av Pear­son Assess­ment i USA, og er over­satt og til­rette­lagt for nors­ke for­hold. Den opp­da­te­res jevn­lig.

Hvorfor tilknytningsteori ennå ikke kan begrunne omsorgsovertagelse: En kritisk vurdering

Hvorfor tilknytningsteori ennå ikke kan begrunne omsorgsovertakelser, by Midjoruney

Til­knyt­nings­teori har len­ge vært et popu­lært tema innen psy­ko­lo­gi og utvik­lings­vi­ten­skap. Men hvor rele­vant er den­ne teori­en når det kom­mer til retts­li­ge avgjø­rel­ser om omsorgs­over­ta­gel­se? En nylig pub­li­sert kon­sen­sus­ut­ta­lel­se () gir en nyan­sert, men kri­tisk vur­de­ring av til­knyt­nings­teori, spe­si­elt i for­hold til dens anven­del­se i retts­sys­te­met. I det­te inn­leg­get vil vi foku­se­re på to hoved­punk­ter: […]

Helseplattformen: Når leverandørens ansvar forsvinner i skyggen av dårlig design

Helseplattformen: Når Leverandørens Ansvar Forsvinner i Skyggen av Dårlig Design, by MIdjourney

Nylig har det opp­stått en offent­lig fei­de mel­lom Helse­platt­for­men AS og St. Olavs hos­pi­tal. Mens Helse­platt­for­men AS kre­ver en offent­lig bekla­gel­se fra syke­hu­set for utta­lel­ser om det nye jour­nal­sys­te­met, peker syke­hu­set på alvor­li­ge mang­ler i sys­te­met som har ført til for­sin­ket behand­ling for pasi­en­ter. Men hvem bærer egent­lig ansva­ret for den­ne situa­sjo­nen?

nb_NONorwegian