En kritisk vurdering av psykologisk praksis: Hvor gikk det galt?

Inn­led­ning I en nylig pub­li­sert artik­kel på Psykologisk.no deler en ung mann sin opp­le­vel­se med det offent­li­ge helse­ve­se­net i Nor­ge. Hans erfa­ring med en psy­ko­log han opp­søk­te for utred­ning av ADHD og dag­lig­dag­se utford­rin­ger, var alt annet enn posi­tiv. Det­te gir grunn til å stil­le spørs­mål ved den prak­si­sen som ble fulgt, spe­si­elt når vi […]

Empati, Fortvilelse og Vold

Det skjer fæle ting i Midt-Østen igjen – ver­re enn på len­ge, noen sier ver­re enn noen­sin­ne. Jeg tør ikke prø­ve meg på noen ana­ly­se av kon­flik­ten, jeg har ven­ner på beg­ge sider og øns­ker å behol­de dem. Sam­ti­dig er det vans­ke­lig å unn­gå at det duk­ker opp tan­ker rundt det­te som enkel­te kan­skje kan […]

Nærhet over Distanse: Terapeutens Rolle i Møte med Klientens Følelser

Intro­duk­sjon I en tid hvor tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger og stan­dar­di­ser­te meto­der blir sta­dig mer popu­læ­re i psyko­te­ra­pi, er det vik­tig å stil­le spørs­mål ved hva vi kan mis­te i den­ne pro­ses­sen. Jens Bjør­ne­boes «Bes­tia­li­te­tens tri­lo­gi» gir oss en inn­gang til å reflek­te­re over det­te. Bjør­ne­boe utfors­ker hvor­dan tek­no­lo­gi og byrå­kra­ti kan dis­tan­se­re oss fra våre gru­som­me […]

Intelligens: Fordeler og ulemper

Inn­led­ning Intel­li­gens­kvo­ti­ent (IQ) har len­ge vært et kon­tro­ver­si­elt tema, både i aka­de­mis­ke kret­ser og i offent­lig dis­kurs. Mens noen ser på høy IQ som en nøk­kel til suk­sess, mener and­re at det kan være en tve­eg­get sverd. I den­ne artik­ke­len vil vi utfors­ke hva viten­ska­pen sier om de posi­ti­ve og neg­a­ti­ve effek­te­ne av høy IQ.

Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.

Vår overdrevne selvtillit i vurdering av andre

Vi men­nes­ker er ikke gode til å eva­lu­ere hver­and­re. Like­vel bærer vi på en stor mis­for­stå­el­se – en bety­de­lig over­dre­vet tro på vår egen evne til å vur­de­re hver­and­re. Det­te para­dok­set, pak­ket inn i den men­nes­ke­li­ge psy­ken, har sto­re impli­ka­sjo­ner på man­ge områ­der i livet, inklu­dert på arbeids­plas­sen og innen under­hold­ning.

nb_NONorwegian