Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.

Å Møte følelser: En guide

Vi er alle kjent med det kao­set av følel­ser som men­neske­li­vet kan brin­ge. Følel­ser kan være inten­se, for­vir­ren­de, vak­re, skrem­men­de, og alt imel­lom. De har makt til å farge­leg­ge våre opp­le­vel­ser, dri­ve våre hand­lin­ger, og til og med for­me vår iden­ti­tet. Men hvor ofte stop­per vi opp for å vir­ke­lig møte og utfors­ke dis­se kraf­ti­ge […]

Om psykologisk trygghet

Psy­ko­lo­gisk trygg­het er en vik­tig fak­tor for men­nes­kers vel­være og kan påvir­ke vår fysis­ke og men­ta­le helse på en stor måte. Det å føle seg trygg og beskyt­tet kan gi oss en følel­se av ro og vel­være, og gjø­re at vi tør å utfors­ke ver­den og ta risi­ko­er. Det kan også være med på å […]

Fritt behandlingsvalg – hva nå?

Vik­tig bud­skap! Det­te er en per­son som har kjent på krop­pen hva det vil si å ikke bli hørt eller sett. Nå står han og man­ge hund­re i fare for å mis­te et ver­di­fullt til­bud. Del gjer­ne den­ne video­en og støtt opp rundt de som tren­ger hjelp!

ADHD er ikke det du tror det er

En av de artigs­te tin­ge­ne jeg gjør, er å gi til­bake­mel­ding til men­nes­ker som bestil­ler Big 5‑testing av meg. Av og til får de mer på kjø­pet enn de fore­stil­te seg. En dia­gno­se, for eksem­pel. PDF-utga­­ve

Om stress og depresjon, og hvordan man ser forskjell

Noe for­søks­vis om hvor­dan man avdek­ker stress og depre­sjon hos kli­en­ter, hva for­skjel­le­ne er, og hva kli­en­te­ne kan gjø­re før de får behand­ling, del­vis inspi­rert av Man­ge med alvor­lig kro­nisk stress har blitt feil­be­hand­let.

Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fag­psy­ko­lo­gi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han: For­fals­ket tvil­ling­stu­di­er for å bevi­se at intel­li­gens er svært arve­lig Inn­før­te 11+-tes­ten i Eng­land, som var en obli­ga­to­risk IQ-test som avgjor­de om ele­ver fikk gå gym­na­set eller yrkes­sko­le Argu­men­ter­te for at barn som skår­te […]

nb_NONorwegian