Å Møte følelser: En guide

Vi er alle kjent med det kao­set av følel­ser som men­neske­li­vet kan brin­ge. Følel­ser kan være inten­se, for­vir­ren­de, vak­re, skrem­men­de, og alt imel­lom. De har makt til å farge­leg­ge våre opp­le­vel­ser, dri­ve våre hand­lin­ger, og til og med for­me vår iden­ti­tet. Men hvor ofte stop­per vi opp for å vir­ke­lig møte og utfors­ke dis­se kraf­ti­ge feno­me­ne­ne?

Con­ti­nue read­ing «Å Møte følel­ser: En guide»

Om psykologisk trygghet

Psy­ko­lo­gisk trygg­het er en vik­tig fak­tor for men­nes­kers vel­være og kan påvir­ke vår fysis­ke og men­ta­le helse på en stor måte. Det å føle seg trygg og beskyt­tet kan gi oss en følel­se av ro og vel­være, og gjø­re at vi tør å utfors­ke ver­den og ta risi­ko­er. Det kan også være med på å øke vår selv­til­lit og vår evne til å hånd­te­re stress og utford­rin­ger.

Les mer …

Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fag­psy­ko­lo­gi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han:

  • For­fals­ket tvil­ling­stu­di­er for å bevi­se at intel­li­gens er svært arve­lig
  • Inn­før­te 11+-tes­ten i Eng­land, som var en obli­ga­to­risk IQ-test som avgjor­de om ele­ver fikk gå gym­na­set eller yrkes­sko­le
  • Argu­men­ter­te for at barn som skår­te lavt på IQ-tes­ter ikke had­de nyt­te av spe­sial­un­der­vis­ning, siden intel­li­gens var så arve­lig. For det­te ble han adlet, siden sta­ten da kun­ne spa­re man­ge pen­ger.

En opp­sum­me­ring jeg fikk fra kate­te­ret (fritt etter hukom­mel­sen) var som føl­ger.

(mer…)